Powrót do strony ZG NSZZPP Najnowsze wiadomosci !!!Co wiedzieć warto !!!Pisma, informacje  ZG NSZZ PP !!!Dane teleadresowe !!!
Dzisiaj jest:
                    Witamy           na stronie internetowej Zarządu Głównego NSZZ Pracowników Pożarnictwa  !!!


Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych

MSW oraz MS


 

Wystąpienie Prezes Rady Ministrów - Spotkanie


Warszawa, 12 czerwca 2014 roku

F-20/2014

KOMUNIKAT

12 czerwca 2014 roku w budynku MSW w Warszawie odbyło się spotkanie Ministra Spraw Wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza i Sekretarza Stanu w MSW Piotra Stachańczyka z przedstawicielami Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. W spotkaniu uczestniczył także pełnomocnik Ministra Spraw Wewnętrznych do kontaktów ze związkami zawodowymi Jakub Bednarek.

Podczas spotkania Federację Związków Zawodowych Służb Mundurowych reprezentowali:

  • Grzegorz Nems - Przewodniczący ZG NSZZ Policjantów;

  • Tomasz Krzemieński -  Wiceprzewodniczący ZG NSZZ Policjantów;

  • Józef Partyka - Wiceprzewodniczący ZG NSZZ Policjantów,

  • Mariusz Tyl - Przewodniczący KKW NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej;

  • Marcin Kolasa  - Wiceprzewodniczący KKW NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej;

  • Krzysztof Oleksak - Przewodniczący ZK Związku Zawodowego Strażaków "Florian";

  • Krzysztof Hetman - Przewodniczący ZG NSZZ Pracowników Pożarnictwa;

  • Zbigniew Głodowski – Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa;

  • Bolesław Groński – Sekretarz Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

          Spotkanie było reakcją na wniosek Federacji z dnia 7 maja 2014 roku skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie wygłoszonej w expose z 18 listopada 2011 roku deklaracji wprowadzenia podwyżek płac dla funkcjonariuszy i żołnierzy pod koniec obecnej kadencji Parlamentu. Agenda spotkania została poszerzona o tematy związane z pakietem ustaw dotyczących zwolnień lekarskich, komisji lekarskich oraz zasad naliczania uszczerbku na zdrowiu powstałego w związku ze służbą. Dyskutowano także na temat wprowadzenia we wszystkich służbach progresywnego dodatku stażowego oraz informacji nt. funkcjonujących obecnie trzech systemów naliczania emerytury,  w tym niesprawiedliwego w ocenie strony związkowej  traktowania funkcjonariuszy przyjętych do służby po 01 stycznia 1999 roku.

            Odnosząc się do kwestii wzrostu uposażeń dla funkcjonariuszy, Minister Spraw Wewnętrznych poinformował o sytuacji budżetowej z tym związanej, w kontekście warunków stawianych przez Komisję Europejską.  Ze względu na te uwarunkowania zdaniem ministra na dzień dzisiejszy nie jest możliwa realizacja postulatów związkowych w zakresie waloryzacji płac w roku bieżącym i przyszłym, do czasu zdjęcia przez Komisję Europejską procedury nadmiernego deficytu budżetowego wymuszającego zamrożenie płac w sferze budżetowej. Wzrost uposażeń może być rozważany jedynie w ramach istniejących funduszy płac poszczególnych służb. Na kolejne spotkanie w zakresie płac, poświęcone m.in. rozważeniu możliwości realizacji w roku 2015 zapowiedzi zawartej w expose premiera, umówiono się na przełom lipca i sierpnia br., w momencie opracowania wstępnego projektu budżetu.

            Odnosząc się do tematu „L4”, Minister Bartłomiej Sienkiewicz poinformował  o spotkaniu, podczas którego omówiono zasady funkcjonowania nowych rozwiązań i o opracowaniu w ramach poszczególnych formacji szczegółowych wytycznych w tym zakresie. Dodatkowo poinformował, iż powstałe z tego tytułu „oszczędności” mają trafić na fundusz nagrodowy z przeznaczeniem dla funkcjonariuszy pełniących służbę w zastępstwie nieobecnych z powodu choroby.  W tym zakresie zarówno ministerstwo, jak i strona społeczna powinny sprawować nadzór i kontrolę. 

            Jeśli chodzi o zmiany w zakresie zasad naliczania dodatku stażowego postulowane przez stronę społeczną, Minister Spraw Wewnętrznych uznał je za dobry pomysł, możliwy jednak do realizacji dopiero po otrzymaniu szczegółowej analizy i symulacji wprowadzenia takich rozwiązań od szefów poszczególnych służb.

            Odnosząc się do postulatu możliwości wprowadzenia kolejnego wieloletniego programu modernizacji służb, Minister Bartłomiej Sienkiewicz wyraził pogląd, iż w obecnych realiach nie jest możliwe uchwalenie przez Parlament nowej ustawy modernizacyjnej.

            Kończąc spotkanie, podjęto dyskusję nad problemem negatywnego medialnego przekazu w odniesieniu do funkcjonariuszy. Minister zwrócił się z apelem o aktywne włączenie się związków zawodowych w rozwiązywanie tych problemów oraz wspólne działania, które będą się przyczyniały do poprawy wizerunku funkcjonariuszy.

           Uzgodniono również, że w najbliższym czasie odbędzie się spotkanie z udziałem wiceministra Grzegorza Karpińskiego, szefów służb i przedstawicieli związków zawodowych, na którym zapadną szczegółowe ustalenia w zakresie dodatku stażowego.

  Federacja ZZ SM

/-/ podpisy      

 

 


 
|Strona GłównaAktualności| Dokumenty | Niezbędnik | O Nas |Kontakt|

Wszelkie prawa zastrzeżone! 2003 by ZG NSZZ Pracowników Pożarnictwa