Dzisiaj jest:
                    Witamy           na stronie internetowej Zarządu Głównego NSZZ Pracowników Pożarnictwa  !!!

Statut

Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego

Pracowników Pożarnictwa

Warszawa / Józefów 17 czerwca 2003 roku

STATUT

§1

Związek nosi nazwę: "Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Pożarnictwa" zwany w dalszych postanowieniach Statutu "Związkiem".

 

§2

Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§3

Przynależność do Związku jest dobrowolna.

§4

Siedzibą naczelnych władz Związku jest miasto Warszawa.

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§5

1.      Osobowość prawną posiada Związek oraz jego organizacje wojewódzkie i terenowe.

2.      Związek nie odpowiada za zobowiązania jednostek organizacyjnych Związku posiadających osobowość prawną.

§6

1.      Związek jest ogólnokrajową, dobrowolną i samorządną organizacją zawodową zrzeszającą pracowników jednostek ochrony przeciwpożarowej, funkcjonariuszy pożarnictwa i pracowników cywilnych oraz etatowych pracowników Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, zwanych dalej funkcjonariuszami i pracownikami. Członkami Związku mogą być także emeryci i renciści.

2.      Związek w swojej działalności statutowej jest niezależny od kierownictwa służbowego, organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego i partii politycznych oraz innych organizacji.


 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA ZWIĄZKU

§7

Celem Związku jest: obrona praw, godności, oraz interesów materialnych i moralnych członków Związku, a w szczególności:

1)      ochrona interesów zdrowotnych, materialnych, socjalnych i kulturalnych członków Związku i ich rodzin,

2)      podejmowanie działań wpływających na politykę kształtowania korzystnych warunków służby, pracy i płacy oraz innych świadczeń na rzecz funkcjonariuszy i pracowników,

3)      współdziałanie w celu zapewnienia funkcjonariuszom i pracownikom warunków do podnoszenia kwalifikacji i adaptacji społeczno-zawodowej, sprzyjających prawidłowemu działaniu w ich jednostkach,

4)      ugruntowanie i kultywowanie tradycji strażackiej w celu integracji środowiska i umacniania koleżeńskiej solidarności we wzajemnych stosunkach ,

5)      ochrona praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy zawodowej i pełnionej służby, a w szczególności - wynagradzania, warunków socjalno-bytowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,

6)      ochrona funkcjonariuszy , pracowników jednostek ochrony przeciwpożarowej i ich rodzin oraz emerytów i rencistów przed obniżeniem poziomu życia,

7)      podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do poprawy i zaspokajania potrzeb mieszkaniowych funkcjonariuszy ,

8)      dążenie do zapewniania właściwych świadczeń chorobowych i emerytalno-rentowych,

9)      współuczestniczenie w tworzeniu korzystnych warunków pracy, bytu i wypoczynku,

10)  pogłębianie wiedzy i szkolenie członków Związku,

11)  podejmowanie innych działań mających istotny wpływ na ochronę zawodowych i socjalnych interesów funkcjonariuszy i pracowników jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz emerytów, rencistów i ich rodzin,

 

§8

 

Związek realizuje swe cele przez:

1)      reprezentowanie swoich członków wobec kierownictwa służbowego, władz i organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz organizacji i instytucji społecznych ,

2)      opiniowanie  oraz aktywne kształtowanie założeń  projektów   aktów   prawnych   dotyczących   organizacji   funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej,

3)      opiniowanie   i   konsultowanie   w   określonym   trybie   projektów   aktów   prawnych
dotyczących poziomu  życia  funkcjonariuszy i  pracowników jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz emerytów, rencistów i ich rodzin, ustawodawstwa  socjalnego  i  gospodarki mieszkaniowej,

4)      sprawowanie kontroli w ramach obowiązującego prawa nad przestrzeganiem przepisów oraz zasad i warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

5)      udzielanie  pomocy  prawnej   oraz  podejmowanie  interwencji  w  przypadku   sporów wynikających ze stosunku służbowego bądź stosunku pracy,

6)      popieranie inicjatyw w zakresie kulturalnego rozwoju załogi, krzewienie oświaty i nauki, postępu technicznego, racjonalizacji, współzawodnictwa i nowatorstwa oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

7)      współdziałanie w zakresie organizacji wypoczynku oraz krzewienia kultury fizycznej,
rekreacji oraz sportu i turystyki,

8)      inicjowanie i organizowanie samopomocy członków Związku,

9)      współdziałanie z służbą zdrowia w celu ochrony zdrowia funkcjonariuszy i pracowników jednostek ochrony przeciwpożarowej  oraz emerytów, rencistów i ich rodzin,

10)  sprawowanie społecznej kontroli nad gospodarką mieszkaniową, rozdzielnictwem skierowań na leczenie sanatoryjno - rehabilitacyjne oraz innych świadczeń socjalno-bytowych na zasadach przewidzianych w Ustawie o Związkach Zawodowych i innych aktach prawnych,

11)  prowadzenie działalności analityczno-badawczej,

12)  współdziałanie i współpracę z innymi organizacjami społecznymi i zawodowymi, oraz instytucjami centralnymi i terenowymi w celu wprowadzenia w życie decyzji mających istotne znaczenie dla funkcjonariuszy i pracowników ochrony przeciwpożarowej,

13)  wydawanie opinii oraz zajmowanie stanowisk w sprawach kadrowych na zasadach określonych ustawami oraz innymi aktami prawnymi a także umowami i porozumieniami,

14)  sprawowanie społecznej kontroli nad przyznawaniem odznaczeń państwowych i resortowych,

15)  udział w ustalaniu zasad wynagradzania, przyznawania nagród i udzielania zapomóg,

16)  sprawowanie kontroli nad przyznawaniem oraz podziałem funduszy nagrodowego i socjalnego, a także uznaniowych składników płacy,

17)  prowadzenie działalności gospodarczej dla uzyskania środków przeznaczonych na realizację zadań statutowych ,

18)  informowanie członków o działaniach Związku oraz prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej,

19)  udzielanie pomocy materialnej i finansowej członkom Związku,

20)  współudział w tworzeniu i działaniu funduszy pomocowych, emerytalnych i różnych form ubezpieczeń.

§9

 

1.      Związek troszczy się o zachowanie wszystkich przywilejów wynikających z układów zbiorowych pracy, pragmatyk służbowych oraz statusów funkcjonariuszy i pracowników jednostek  organizacyjnych ochrony przeciwpożarowej i podejmuje w tym celu odpowiednie działania.

2.      W przypadku naruszenia uprawnień Związku lub praw albo interesów funkcjonariuszy, pracowników, rencistów i emerytów jednostek ochrony przeciwpożarowej określonych w ustawach pragmatycznych, ustawie o związkach zawodowych i innych aktach prawnych, a także niniejszym Statucie - jeżeli spór nie został rozstrzygnięty w drodze rokowań - Związek podejmuje przysługujące mu formy protestu.

3.      Żądanie pociągnięcia do odpowiedzialności winnych naruszenia praw wymienionych w ust. 2 może być przedmiotem sporu, rokowań lub protestu.

4.      Protest może przyjąć formę akcji ostrzegawczej, protestacyjnej lub strajkowej.

5.      Protest nie może naruszać porządku prawnego i zasad współżycia społecznego.


 

ROZDZIAŁ III

ZASADY ORGANIZACYJNE I STRUKTURA ZWIĄZKU

 

§10

1.      Organizacja i struktura Związku jest następująca :

1/    Organizacje Związkowe / w jednostkach organizacyjnych ochrony przeciwpożarowej/:

a)      podstawowa jednostka organizacyjna Związku, zrzeszająca wszystkich członków Związku zatrudnionych w danej jednostce organizacyjnej - posiada status organizacji zakładowej w rozumieniu ustawy o związkach zawodowych,

b)      status organizacji związkowej posiada również międzyzakładowa organizacja związkowa zrzeszająca członków Związku zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych objętych działalnością Związku - posiada status organizacji międzyzakładowej w rozumieniu ustawy o związkach zawodowych ,

2/      Zarządy Wojewódzkie :

a) organizacja zrzeszająca działające na terenie danego województwa poszczególne  jednostki organizacyjne Związku,

b) posiada status organizacji międzyzakładowej w rozumieniu ustawy o związkach zawodowych ,

3/      Zarząd Główny.

a)  jednostka centralna Związku, zrzeszająca Zarządy Wojewódzkie

b)  posiada status organizacji ponadzakładowej w rozumieniu zapisów prawa,

2.    Instancjami związkowymi są:

1/    Zarząd Jednostki lub Zarząd Międzyzakładowej Organizacji Związkowej (w tym koła),

2/    Zarząd Wojewódzki (lub Zarząd Międzyzakładowej Organizacji Związkowej według delegacji Zarządu Głównego),

3/    Zarząd Główny.

3.   Instancje Związkowe wszystkich szczebli:

1/      działają kolegialnie,

2/      odpowiadają za realizację zadań statutowych i programowych zgodnie z kompetencjami,

3/      mogą powoływać organy pomocnicze, zespoły i komisje.

4.  Organizacje związkowe w województwach i powiatach mogą tworzyć międzyzakładowe organizacje związkowe, jako jednostki stopnia podstawowego. W jednostkach stopnia podstawowego mogą być tworzone koła związkowe.

5. Organizacje związkowe w jednostkach podporządkowania centralnego podlegają
bezpośrednio Zarządowi Głównemu.

6.  Władze i instancje Związku działają w oparciu o Statut Związku oraz w trybie i na zasadach określonych uchwałą Krajowego Zjazdu Delegatów.

 

§11

Kadencja władz Związku wszystkich szczebli trwa 4 lata.

§12

Działalność merytoryczną i finansowo-gospodarczą instancji związkowych pod względem zgodności z uchwałami i statutem Związku oraz obowiązującymi przepisami – kontrolują i nadzorują komisje rewizyjne.

 

ROZDZIAŁ IV

CZŁONKOWIE ZWIĄZKU, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§13

 

Członek Związku ma prawo:

1/      uczestniczyć w ogólnych zebraniach określonego szczebla związku,

2/      wybierać i odwoływać członków wszystkich władz związku, oraz być wybieranym do tych władz,

3/      uczestniczyć w ustalaniu zadań dla członków związku oraz podejmowaniu uchwał okre­ślonego szczebla władz Związku,

4/      w szczególnie uzasadnionych przypadkach otrzymywać od Związku pomoc materialną i finansową,

5/      omawiać i poddawać krytyce na związkowych zebraniach działalność każdego członka Związku,

6/      korzystać z pomocy prawnej Związku,

7/      korzystać z pomocy socjalnej Związku oraz urządzeń kulturalnych, sportowych i innych będących w dyspozycji Związku,

8/      występować z wnioskami i postulatami do władz związkowych wszystkich szczebli,

9/      być na bieżąco informowanym o wszelkich decyzjach i działaniach instancji Związku,

10/  brać udział w zebraniach, na których władze Związku podejmują uchwały dotyczące jego osoby,

11/  za szczególnie aktywną działalność społeczną i zawodową, członek Związku może być   wyróżniony na zasadach określonych przez władze Związku.

§14

 

Członek Związku jest zobowiązany do:

 

1/      przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Związku,

2/      regularnego opłacania składek członkowskich,

3/      brania czynnego udziału w działalności Związku,

4/      współdziałania w kształtowaniu właściwych stosunków między członkami załogi jednostki,

5/      uczestniczenia w akcjach podejmowanych przez Związek. 

 

 

§15

Członkostwo Związku jest dobrowolne i uzyskuje się je z chwilą przyjęcia deklaracji przez Zarząd Jednostki właściwy ze względu na miejsce pełnienia służby lub zamieszkania i opłacenie pierwszej składki członkowskiej. Od uchwały Zarządu odmawiającej przyjęcia do Związku służy zainteresowanemu prawo odwołania do Walnego Zebrania właściwej organizacji związkowej.

 

§16

Członek Związku nie może należeć do innego związku zawodowego.

§17

Członek związku ma prawo posiadać legitymację związkową, lub zaświadczenie wydane przez organizację związkową, której jest członkiem.

§18

Członkostwo Związku ustaje na skutek:

1/      wystąpienia ze Związku,

2/      skreślenia z rejestru członków,

3/      wykluczenia,

4/      zgonu,

5/      rozwiązania (likwidacji) Związku.

§19

 

Dowodem przynależności do Związku jest złożenie deklaracji i umieszczenie w ewidencji związkowej.

 

§20

 

Zarządy  prowadzą rejestr i ewidencję członków Związku.

§21

 

Członka uporczywie naruszającego obowiązki statutowe lub postępującego w sposób nie licujący z godnością członka Związku - uchwałą Zarządu jednostki można ukarać naganą lub wykluczeniem ze Związku.

§22

 

Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Związku przysługuje prawo odwołania do Zebrania Ogólnego /Konferencji Delegatów/ - z powiadomieniem instancji nadrzędnej, lub w przypadku negatywnej decyzji do instancji nadrzędnej Związku w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.


 

ROZDZIAŁ V

WŁADZE ZWIĄZKU

§23

 

1.Władzami Związku są:

1/      Krajowy Zjazd Delegatów i Krajowa Konferencja Delegatów,

2/      Wojewódzka Konferencja Delegatów,

3/      Ogólne Zebranie Członków lub Ogólne Zebranie Delegatów organizacji związkowej.

 

2.      Władzą Związku w okresie między:

1/      Krajowymi Zjazdami Delegatów jest - Zarząd Główny,

2/      Wojewódzkimi Konferencjami Delegatów jest - Zarząd Wojewódzki,

3/      Ogólnymi Zebraniami członków lub delegatów jest - Zarząd Jednostki, lub Zarząd Międzyzakładowej Organizacji Związkowej (w tym koła).

 

§24

W zjeździe biorą udział delegaci wybrani na konferencjach wojewódzkich oraz zebraniach /konferencjach/ zakładowych.

 

§25

 

1.      Po rozpatrzeniu sprawozdania i udzieleniu absolutorium Krajowy Zjazd Delegatów może przyznać mandaty delegatów członkom ustępującego Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,

 

2.      W przypadku nie udzielenia absolutorium Członkowie Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej, którzy nie są delegatami mają prawo uczestnictwa w Zjeździe z głosem doradczym.

 

3.      Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do członków wszystkich instancji Związku.

 

§26

Krajowy Zjazd Delegatów:

 

1)      uchwala nazwę, statut, program działania Związku oraz zmiany do nich,

2)      ustala liczbę oraz wybiera członków Zarządu Głównego Związku i Głównej Komisji Rewizyjnej,

3)      ustala wysokość składek członkowskich odprowadzanych na rzecz Zarządu Głównego Związku oraz zasady działalności organizacyjno-finansowej Związku,

4)      rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,

5)      podejmuje uchwałę w sprawie przystąpienia do krajowych i międzynarodowych organizacji pracowniczych o pokrewnych celach i zadaniach,

6)      podejmuje uchwałę w sprawie rozwiązania Związku,

7)      podejmuje uchwały wiążące dla wszystkich struktur Związku, które nie zostały wyraźnie zastrzeżone w Statucie dla innych władz Związku oraz przedstawia wszelkie stanowiska w imieniu Związku.

 

§27

1.     Krajowy Zjazd Delegatów odbywa się raz na 4 lata.

2.     Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów może być zwołany:

1/      z inicjatywy Zarządu Głównego,

2/      na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,

3/      na wniosek 1/3 Zakładowych Organizacji Związkowych lub 1/3 Zarządów Wojewódzkich w terminie 3 miesięcy od daty złożenia prawnie skutecznych wniosków.

3.  W okresie między Zjazdami nie rzadziej jednak niż l raz w roku przeprowadza się Krajowe Konferencje Delegatów.

§28

Prawomocne uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów wymagają obecności 2/3 ogólnej liczby delegatów.

§29

1.     Władze Związku podejmują uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym(z zastrzeżeniem § 30 ust. 1),o ile nie jest wymagana kwalifikowana większość. Jeżeli co najmniej 1/10 delegatów zażąda, głosowania tajnego - głosowanie przeprowadza się w tym trybie.

2.     Uchwały w sprawie: zmiany nazwy, statutu lub likwidacji Związku wymagają 3/4 głosów przy obecności co najmniej 2/3 delegatów.

§30

1.     Członkowie wszystkich instancji Związku są wybierani w głosowaniu tajnym przy nieograniczonej liczbie kandydatów. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów.

 

2.     Przewodniczących wybierają Konferencje Związkowe /Zjazd/ w wyborach tajnych.

 

3.     Osoba zajmująca kierownicze stanowisko w jednostce organizacyjnej /Komendant, Zastępcy, Główny Księgowy/ nie może pełnić jednocześnie funkcji związkowych na tym samym lub niższym szczeblu.

§31

1.      Członek władz Związku może być odwołany lub zawieszony w czynnościach, gdy działa niezgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami – w szczególności ustawy o związkach zawodowych, ze statutem Związku, narusza obowiązujące uchwały, zasady współżycia społecznego albo w inny sposób podważa zaufanie wyborców.

2.      Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub  odwołaniu członka Zarządu jednostki
podejmuje Zarząd Jednostki albo Ogólne Zebranie członków lub Konferencja Delegatów. Zawieszenie lub odwołanie członka Zarządu Wojewódzkiego wymaga uchwały Zarządu Wojewódzkiego, a członka Zarządu Głównego uchwały Zarządu Głównego.

3.      Instancje Związku mogą uchwalić votum nieufności wobec swoich członków w tym wobec Przewodniczących i Wiceprzewodniczących.


 

4.      Uchwała o votum nieufności skutkuje zawieszeniem członka w pełnieniu funkcji do czasu zwołania organu, który go wybrał.

5.        Uchwały w sprawach wymienionych w ust. l,2,3 i 4 zapadają zwykłą większością głosów właściwego organu Związku.

 

§32

Od uchwał określonych w §31 służy prawo odwołania do nadrzędnej instancji związkowej, a w przypadku członka Zarządu Głównego - do Krajowego Zjazdu Delegatów.

§33

Członek Związku wybrany do władz związkowych jest zobowiązany do aktywnego uczestnictwa w pracach organu danej instancji, do których został wybrany.

§34

W miejsce ubywającego członka instancji lub delegata, nie dopuszcza się kooptacji, a jedynie wybór uzupełniający.

§35

 

Mandat członka władzy Związku wygasa przed upływem kadencji w razie:

1)      rezygnacji z mandatu,

2)      wystąpienia lub wykluczenia ze Związku,

3)      odwołania w trybie § 31,

4)      likwidacji jednostek organizacyjnych,

5)      śmierci,

6)      wyjazdu za granicę na pobyt stały,

7)      utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku Sądu,

 

§36

1.  W skład Zarządu Głównego wchodzą :

               1/        przewodniczący,

               2/        wiceprzewodniczący,

               3/        sekretarz,

               4/        skarbnik,

               5/        członkowie (w liczbie ustalonej przez Zjazd),

2.   Zarząd Główny wybiera spośród siebie Prezydium Zarządu Głównego (wiceprzewodniczących, sekretarza, skarbnika).

3.   Zarząd Główny Związku:

                  1/     reprezentuje Związek wobec  władz i organów administracji państwo­wej i samorządu terytorialnego, kierownictwa służbowego, a także innych organizacji i instytucji,

                  2/     ustala wytyczne i koordynuje bieżącą pracę Związku,

                  3/     uchwala budżet Związku,

                  4/     ustala program działania Prezydium Zarządu Głównego, powołuje ekspertów oraz kieruje ich pracą,

                  5/     w ramach obowiązujących przepisów prawa zawiera i wypowiada układy zbiorowe pracy, protokóły dodatkowe oraz uzgadnia treść przepisów normujących sytuację prawną płacową i socjalno-bytową funkcjonariuszy i pracowników zatrudnionych w poszczególnych jedno­stkach objętych działalnością Związku,

                  6/     ustala wzór odznaki związkowej i emblemat Związku,

                  7/     podejmuje decyzje w sprawie protestu - stosownie do postanowień ustawy o zwią­zkach zawodowych, korzystając z prawa protestu przewidzianego w ustawie, Zwią­zek nie będzie naruszał gotowości operacyjno-technicznej straży pożarnej,

                  8/     rozporządza i zarządza majątkiem Zarządu Głównego,

                  9/     odbywa swoje posiedzenia w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na 4 miesiące,

              10/     uchwały Zarządu Głównego są ważne o ile zostały podjęte zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu,

              11/     dla właściwego informowania członków Związku i społeczeństwa oraz publicznego wyrażania opinii, Zarząd Główny może założyć i prowadzić internetową stronę informacyjną Związku, publikować biuletyn informacyjny, oraz może powołać Rzecznika Prasowego.

              12/     organizuje i prowadzi szkolenia dla członków Związku.

§37

1.    Przewodniczący reprezentuje na zewnątrz Zarząd Główny Związku, kieruje pracami Zarządu Głównego i jego prezydium, zobowiązany jest do nadzoru i egzekwowania wykonywania obowiązków przez członków Zarządu Głównego i jego Prezydium.

2.    Prezydium Zarządu Głównego reprezentuje Zarząd Główny i kieruje pracami Związku w okresie między posiedzeniami Zarządu Głównego.

§38

Wojewódzka Konferencja delegatów:

l) ustala liczbę oraz wybiera członków Zarządów Wojewódzkich Związku,

2) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania z działalności:

     a) Zarządu Wojewódzkiego,

b) Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej,

3) wybiera delegatów na Krajowy Zjazd,

4) wybiera Zarząd Wojewódzki i Wojewódzką Komisję Rewizyjną,

5) uchwala kierunki działania Zarządu Wojewódzkiego.

6) prowadzi swoje obrady i podejmuje uchwały na zasadach analogicznych do Krajowego Zjazdu Delegatów,

 

§39

 

1.      W skład Zarządu Wojewódzkiego wchodzą :

               1/   przewodniczący,

               2/   wiceprzewodniczący,

               3/   sekretarz,

               4/   skarbnik,

               5/   członkowie (w liczbie ustalonej przez Wojewódzką Konferencję Delegatów),

 

2.      Zarząd Wojewódzki wybiera spośród siebie Prezydium Zarządu Wojewódzkiego (wiceprzewodniczących, sekretarza, skarbnika).

3.   Zarząd Wojewódzki Związku :

               1/   reprezentuje zakładowe i międzyzakładowe organizacje związkowe wobec władz i organów administracji państwowej oraz samorządu terytorialnego, kierownictwa służbowego a także innych organizacji i instytucji,

               2/   powołuje ekspertów oraz kieruje ich pracą,

               3/   przedstawia wnioski Zarządowi Głównemu Związku,

               4/   koordynuje pracę Prezydium Zarządu Wojewódzkiego, zakładowych i międzyzakładowych Organizacji Związkowych, realizując uchwały i wytyczne władz Związku.

               5/   prowadzi swoją działalność i podejmuje uchwały na zasadach analogicznych do Zarządu Głównego Związku,

               6/   zarządza innymi sprawami Zarządu Wojewódzkiego, w tym prowadzenie działalności gospodarczej Związku.

§40

1.  Kompetencje      Ogólnego      Zebrania      Członków      lub      Delegatów jednostek zakładowych /międzyzakładowych/ organizacji związkowych są następujące:

1/ ustalanie programu działania Zarządu oraz wytycznych jego działalności,

2/ rozpatrywanie sprawozdań i wniosków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,

3/ wybieranie delegatów na Wojewódzką Konferencję Delegatów lub Krajowy Zjazd Delegatów,

4/ ustalanie budżetu i zatwierdzenie rocznego sprawozdania z działalności organizacji związkowej oraz rocznego sprawozdania finansowego,

5/ uchylanie uchwał Zarządu jednostki niezgodnych z przepisami prawa lub statutem, ustalanie liczby i wybieranie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej jednostki,

6/ zawieszanie w czynnościach i odwoływanie członków Zarządu jednostki, a także jej Komisji Rewizyjnej.

2.  Konferencja Delegatów w dużych liczebnie organizacjach związkowych, w oparciu o
decyzje     Zarządu  Głównego Związku,  wybiera bezpośrednio  delegatów na Zjazd
Związku.

3. Prowadzi swoje obrady i podejmuje uchwały na zasadach analogicznych do Krajowego Zjazdu Delegatów i Wojewódzkiej Konferencji Delegatów.

§41

W ogólnym zebraniu organizacji związkowej biorą udział z głosem decydującym wszyscy członkowie organizacji, natomiast w Konferencji Delegatów - prawomocnie wybrani delegaci.

§42

1.     Zakładowa organizacja związkowa ulega rozwiązaniu w razie likwidacji jednostki.

2.     Zarząd Wojewódzki:

l/ określa termin rozwiązania zakładowej organizacji związkowej,

2/ ustala przeznaczenie mienia, zarządzanego przez tą organizację,

3/ przejmuje   i   odpowiednio   zabezpiecza   dokumentację   rozwiązanej  zakładowej

    organizacji związkowej.

§43

Zarząd Jednostki wybiera spośród siebie wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika.

§44

Zarząd Jednostki:

1)      reprezentuje ogół członków Związku w danej jednostce wobec kierownictwa służbowego jednostki,

2)      stawia wniosek o odwołanie członków Zarządu Jednostki,

3)      zgodnie z obowiązującymi przepisami - wyraża zgodę lub opinię na piśmie w następujących spra­wach dotyczących praw i obowiązków pracowniczych:

a)      zatrudnienia, wynagradzania i awansowania pracowników,

b)      ustalania regulaminów pracy oraz zasad premiowania,

c)      warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

d)      ustalania zakładowych norm pracy,

e)      przyznawania pracownikom wyróżnień moralnych i materialnych,

f)        zaspakajania potrzeb bytowych, socjalnych i kulturalnych pracowników.

4)      podejmuje decyzje w zakresie udzielania zapomóg,

5)      podejmuje uchwały w sprawach socjalno-bytowych i mieszkaniowych, oraz przeznaczenia środków z funduszu mieszkaniowego i socjalnego,

6)      kontroluje stan bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie jednostki,

7)      ustala preliminarze budżetowe oraz sporządza sprawozdania finansowe,

8)      składa sprawozdanie ze swojej działalności na ogólnych zebraniach /Konferencjach Delegatów/,

9)      udziela opinii w postępowaniu dyscyplinarnym na wniosek strony.

10)  gospodaruje funduszami przeznaczonymi na potrzeby terenowej organizacji związkowej,

11)  zapewnia regularne zbieranie składek członkowskich oraz innych należności,

12)  zarządza innymi sprawami organizacji związkowej, w tym prowadzeniem działalności gospodarczej.

§45

Organizacja Związkowa może działać na terenie jednostki w przypadku zrzeszenia, co najmniej 10 członków.

 

§46

1.        W przypadku braku możliwości utworzenia Organizacji Związkowej członkowie związku mogą utworzyć Koło Organizacji Związkowej (nie mniej niż 5 członków), lub być zrzeszeni w organizacji związkowej na terenie najbliższego powiatu (w tym przypadku tak powstałą organizację należy traktować jako organizację międzyzakładową w rozumieniu ustawy o związkach zawodowych).

2.        Mniejsze grupy z członków mogą się zrzeszać w organizacje międzyzakładowe.

3.        Do Międzyzakładowej Organizacji Związkowej stosuje się odpowiednio postanowienia §§ 43 i 44.
 

ROZDZIAŁ VI  

KOMISJE REWIZYJNE

§47

Kontrolę działalności merytorycznej oraz majątkowej i finansowej Związku sprawuje:

l/ całego Związku - Główna Komisja Rewizyjna,

2/ wojewódzkiej organizacji związkowej - Wojewódzka Komisja Rewizyjna;

3/ zakładowej organizacji związkowej - Zakładowa Komisja Rewizyjna,

 

§48

Komisje Rewizyjne działają w oparciu o Statut Związku oraz w trybie i na zasadach określonych uchwałą Krajowego Zjazdu Delegatów.

 

§49

1.      Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami władz Związku tego samego
szczebla.

2.      Do członków Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio postanowienia §§ 30 i 31.

§50

1.      Władze związkowe wszystkich szczebli są zobowiązane rozpatrywać i uwzględniać zalecenia Komisji Rewizyjnych.

2.      Komisje  Rewizyjne  składają sprawozdania ze  swojej   działalności  przed władzami
Związku, które je wybrały.

 
 

ROZDZIAŁ VII

FUNDUSZE I MAJĄTEK ZWIĄZKU

§51

1.   Fundusze i majątek Związku powstaje:

 

1/      ze składek członkowskich,

2/      z delegacji, darowizn, zapisów, subwencji,

3/      z wpływów z działalności gospodarczej,

4/      z działalności wydawniczej,

5/      z lokat bankowych.

2.      Fundusze i majątek Związku są przeznaczone na finansowanie działalności statutowej, a w szczególności na działalność organizacyjną, informacyjną, szkoleniową, socjalną   i kulturalno-oświatową Związku.

3.      Podstawą działalności finansowej władz Związku jest budżet, obejmujący wszystkie
środki będące w dyspozycji tych władz.

4.      Sposób opracowywania budżetu, wytycznych, co do wysokości limitów na poszczególne
rodzaje wydatków, zasady gospodarowania funduszami i majątkiem Związku oraz sposób
prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczości określa Zarząd Główny.

5.      Dysponentem majątku i funduszy Związku są jego organy, w granicach przysługujących im uprawnień.

6.      Za właściwe dysponowanie i zarządzanie majątkiem oraz funduszami Związku odpowiedzialność ponoszą w szczególności osoby działające z upoważnienia odpowiednich organów Związku.

7.      Wysokość składek członkowskich określa uchwała finansowa podejmowana przez Krajowy Zjazd Delegatów.

8.      Szczegółowe zasady płatności, zasady podziału kwot uzyskanych z tych składek między organizacje poszczególnych szczebli określa Krajowy Zjazd Delegatów w uchwale finansowej .

9.       Wobec członków organizacji związkowych nie opłacających lub zalegających z opłatą należnych składek ( według zasad określonych przez Krajowy Zjazd Delegatów), mogą być zastosowane sankcje, od upomnienia do skreślenia z rejestru Związku włącznie.

§52

1.      Właścicielem majątku ruchomego i nieruchomego jest Związek jako osoba prawna,
reprezentowana przez Zarząd Główny.

2.      Zarządy Zakładowe i Zarządy Wojewódzkie mogą prowadzić działalność gospodarczą
tylko na mocy upoważnienia Zarządu Głównego i wyłącznie w celu uzyskania środków przeznaczonych na realizację zadań statutowych.

3.      Do   prowadzenia  działalności  wykraczającej   poza  ramy  budżetu  oraz  działalności
inwestycyjnej wymagana jest zgoda Zarządu Głównego.

4.      Gospodarka finansowa Związku jest jawna.

5.      Wydatkowanie środków finansowych odbywa się na podstawie budżetów obejmujących rok kalendarzowy.

6.      Nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem funduszy i majątku Związku sprawują Komisje Rewizyjne poszczególnych szczebli.

§53

1.         Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Związku, nie przekraczających zakresu zwykłego zarządu - uprawnieni odpowiednio są: Przewodniczący Zarządu Głównego, Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego, Przewodniczący Zarządu Jednostki, oraz inne osoby upoważnione odpowiednio przez Zarząd Główny, Zarząd Wojewódzki, lub Zarząd Jednostki w zakresie przysługujących im uprawnień. Do składania tych oświadczeń wymagane jest działanie łączne dwóch osób określonych w uchwałach odpowiednich organów Związku.

2.         W sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagana jest uchwała właściwego organu Związku. Zarząd majątkiem i funduszami Związku nie może naruszać ogólnie obowiązujących przepisów (w szczególności - finansowych).


 

ROZDZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§54

 

1.      W sprawach nie objętych postanowieniami Statutu lub spornych dotyczących jego interpretacji, oraz dotyczących interpretacji uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów decyzje podejmuje Zarząd Główny.

2.      Interpretację Statutu lub uchwał  Krajowego Zjazdu Delegatów dokonaną przez  Zarząd Główny ocenia na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej  Krajowy Zjazd Delegatów.

 

§55

 

1.      Po uchwale Krajowego Zjazdu Delegatów o likwidacji Związku, Krajowy Zjazd Delegatów podejmuje decyzję o przeznaczeniu majątku Związku.

2.      Czynności związane z likwidacją Związku dokonuje Komisja Likwidacyjna powołana przez Krajowy Zjazd Delegatów.

3.      Sprawozdanie z działalności tej Komisji składa się w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy – XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

§56

Zarząd Główny posługuje się okrągłą pieczęcią z napisem:

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Pożarnictwa"- w otoku i „Zarząd Główny w Warszawie" - po środku pieczęci - a instancja wojewódzka i zakładowa -pieczęcią według wzoru określonego przez Zarząd Główny.

§57

 

1.       Statut wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian uchwalonych na Krajowym Zjeździe Delegatów przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy – XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z mocą obowiązującą od daty uchwalenia.

2.       Zakończenie każdej kadencji władz Związku rozpoczętej przed upływem 1 roku od chwili wejścia w życie powyższego Statutu odbywa się zgodnie z ustaleniami w chwili rozpoczęcia kadencji.

 

 
|Strona GłównaAktualności | Biuletyn | Dokumenty | Niezbędnik | O Nas |Kontakt|

Wszelkie prawa zastrzeżone! 2003 by ZG NSZZ Pracowników Pożarnictwa