Dzisiaj jest:
                    Witamy           na stronie internetowej Zarządu Głównego NSZZ Pracowników Pożarnictwa  !!!
ZARZĄD GŁÓWNY !!!

Niezależny Samorządny                                                                   Warszawa/Józefów, 17 czerwca 2003 r.

   Związek Zawodowy

 Pracowników Pożarnictwa

 

 

 

U C H W A Ł A   NR 2

 

Krajowego Zjazdu Delegatów

Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa

z dnia 17  czerwca 2003 r.

 

 

w sprawie działania

ZARZĄDU GŁÓWNEGO

Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa

 

 

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1

 

Zapisy Uchwały oparte są na postanowieniach Statutu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa.

 

Rozdział II

ZARZĄD GŁÓWNY

 

§2

 

1.      Zarząd Główny realizuje zadania wynikające z Statutu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa, uchwał Krajowego Zjazdu (Konferencji) Delegatów Związku , własnych i Prezydium oraz kieruje bieżącą działalnością Związku.

2.      Zarząd Główny realizując swoje zadania, może powołać ekspertów lub doraźnie Komisje lub Zespoły

§3

 

1.      Zarząd Główny odbywa swoje posiedzenia w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na 4 miesiące,

2.      Zarząd Główny podejmuje decyzje kolegialnie w składzie, co najmniej połowy członków, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

3.      Głosowanie tajne lub imienne zarządza się na wniosek członka ZG popartego 1/3 głosów członków uczestniczących w obradach,

4.      Decydujący głos w przypadku równowagi w głosowaniu posiada przewodniczący.

 

§4

 

1.      Posiedzeniem plenarnym Zarządu Głównego przewodniczy jego Przewodniczący bądź wyznaczony przez niego członek Prezydium.

2.      Posiedzeniom nadzwyczajnym zwoływanym przez Główną Komisję Rewizyjną przewodniczy Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej.

 

§5

 

1.      W razie wygaśnięcia mandatu lub trwałej niemożności pełnienia funkcji przez Przewodniczącego jego obowiązki przejmuje jeden z Wiceprzewodniczących, któremu pełnienie tej funkcji powierzy Zarząd Główny.

2.      W razie czasowej nieobecności Przewodniczącego lub tymczasowej niemożności pełnienia przez niego swych obowiązków funkcje jego pełni jeden z Wiceprzewodniczących wyznaczony przez Przewodniczącego.

 

§6

 

1.      Przewodniczący reprezentuje na zewnątrz Zarząd Główny Związku; kieruje pracami Zarządu Głównego, zobowiązany jest do nadzoru i egzekwowania wykonywania obowiązków przez członków Zarządu Głównego.

2.      Prezydium Zarządu Głównego reprezentuje Zarząd Główny i kieruje pracami Związku w okresie między posiedzeniami Zarządu Głównego.

 

Rozdział III

PREZYDIUM

 

§7

 

Prezydium Zarządu Głównego stanowią, przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz, skarbnik zgodnie z wyborem i decyzją dokonaną na Krajowym Zjeździe Delegatów.

 

§8

 

Prezydium Zarządu Głównego:

1.      Odpowiada za realizację uchwał Krajowego Zjazdu (Konferencji) Delegatów, Zarządu Głównego oraz własnych.

2.      Zawiesza uchwały zarządów wojewódzkich sprzecznych z prawem i statutem.

3.      Udziela pomocy i instruktażu oraz nadzoruje działalność zarządów niższych szczebli.

4.      Wykonuje  inne czynności zlecone  przez Zarząd Główny.

 

§9

1.      Prezydium podejmuje decyzje kolegialnie w składzie, co najmniej połowy członków, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w tym Przewodniczącego lub jednego z Wiceprzewodniczących.

2.      Decyzje Prezydium podlegają zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego.

3.      Brak akceptacji Zarządu Głównego dla decyzji Prezydium rodzi obowiązek wycofania się z podjętych decyzji.

§10

 

Pracami Prezydium kieruje Przewodniczący Zarządu Głównego, lub wyznaczony Wiceprzewodniczący.

 

§11

 

Prezydium koordynuje, bilansuje i prowadzi sprawozdawczość z działalności związku – w tym gospodarczej i finansowej – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§12

 

Prezydium określa zakres obowiązków dla swoich członków.

 

 

Rozdział IV

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§13

 

Członkowie Zarządu i jego Prezydium mają obowiązek uczestniczenia w zebraniach macierzystych organizacji związkowych i posiedzeniach zarządów wojewódzkich.

 

§14

 

Interpretacja powyższych zapisów należy do kompetencji Zarządu Głównego.

 

§15

 

Zapisy powyższej Uchwały mogą być odpowiednio stosowane w działaniu zarządów niższego szczebla Związku.

 

 

 

   Za Zjazd

Przewodniczący  ZG NSZZ PP

 

 

                          Krzysztof Hetman

 

 

 
|Strona GłównaAktualności | Biuletyn | Dokumenty | Niezbędnik | O Nas |Kontakt|

Wszelkie prawa zastrzeżone! 2003 by ZG NSZZ Pracowników Pożarnictwa