Dzisiaj jest:
                    Witamy           na stronie internetowej Zarządu Głównego NSZZ Pracowników Pożarnictwa  !!!
protokÓŁ zjazd !!!

P r o t o k ó ł  z  obrad

Krajowego Zjazdu Delegatów

Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa w dniach 16- 17 czerwca 2003r.

 

 

W dniach 16-17 czerwca 2003r. w Centrum Naukowo Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie odbył się Krajowy Zjazd Statutowo-Programowy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa.

Obrady Zjazdu rozpoczęły się dnia 16 czerwca 2003r. o godz. 15.oo wystąpieniem Przewodniczącego Zarządu Głównego, który przedstawił propozycję programu Zjazdu.

 

Obecni na Zjeździe członkowie-delegaci przyjęli jednogłośnie przedstawiony program Zjazdu z uwzględnieniem poprawki - wykreślenia dot. pkt. „prezentacja zmian w ustawie o związkach zawodowych” (program w załączeniu).

 

Przewodniczenie obradami powierzono Przewodniczącemu Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa kol. Krzysztofowi HETMANOWI.

 

Ustalono wybór Komisji Mandatowej, która będzie pełnić również rolę Komisji Uchwał i Wniosków. Komisje wybrano jednomyślnie w składzie:

 

- Tomasz KRAJNIK                           woj.     wielkopolskie

- Bogdan KOZŁOWSKI                    woj.     mazowieckie

- Bogdan JEDYNAK                          woj.     świętokrzyskie

 

Komisja dokonała weryfikacji ilości członków – delegatów na  podstawie listy obecności oraz Uchwały Zarządu Głównego NSZZ PP nr 1/2003 z dnia 23 maja 2003 roku w sprawie określenia ilości delegatów na Zjazd Statutowo-Programowy.

Na 65 delegatów uprawnionych do udziału w Zjeździe na sali obrad Komisja stwierdziła obecność 48 delegatów, co stanowi 73,8% (powyżej wymaganych 2/3 stanu).

 

W związku z powyższym  Komisja stwierdza , że Zjazd jest prawomocny i zdolny do podejmowania wniosków i uchwał oraz zmian w statucie (oryginał w załączeniu ) .

 

 

Następnie Przewodniczący Zarządu Głównego przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu za okres od 15 listopada 2002r. do chwili obecnej.

Omówił również prace przedstawicieli Związku w Zespołach problemowych, w skład, których wchodzą przedstawiciele wszystkich central związkowych działających w resorcie MSWiA oraz strona służbowa. Celem powołania tych Zespołów jest wypracowanie wspólnego stanowiska i przedstawienie stronie służbowej  następujących problemów:

·        zrównania w służbach mundurowych MSWiA świadczeń socjalnych

·        ocena i analiza warunków służby funkcjonariuszy PSP, Policji, Straży Granicznej

·        odpowiednich relacji uposażeń funkcjonariuszy pomiędzy poszczególnymi służbami.

 

W dalszej części swojego wystąpienia kol. Krzysztof HETMAN przedstawił wydatkowanie środków finansowych przez Zarząd Główny związane z działalnością Zarządu oraz zakupy sprzętowe Zarządu. Poruszony został także problem opłacania składek członkowskich jak również terminowość ich opłacania.

 

W międzyczasie Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę stanu i prawidłowości prowadzenia rozliczeń finansowych Związku.

Zjazd poleca Skarbnikowi ZG NSZZ PP prowadzenie raportu kasowego, druków „kasa przyjmie” tak, aby miesięczne rozliczenia były łatwe do kontroli.

 

Następnie przystąpiono do przedstawienia i omówienia projektów uchwał w następujących sprawach:

·        utworzenia Krajowego Rejestru Organizacji NSZZ PP,

·        uchwały finansowej ,

·        działania Zarządu Głównego NSZZ PP.

 

W wyniku dyskusji i przeprowadzonego głosowania podjęto następujące uchwały :

·        Uchwałę Nr 1 w sprawie utworzenia Krajowego Rejestru Organizacji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa wg nowego podziału administracyjnego kraju (załącznik),

·        Uchwałę Finansową w sprawie ustalania wysokości i zasad pobierania składek członkowskich (załącznik),

·        Uchwałę Nr 2 w sprawie działania Zarządu Głównego Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa ( załącznik),

 

*  w wyniku powtórnego przeliczenia i weryfikacji ilości członków – delegatów Komisja stwierdziła obecność na Sali obrad 49 delegatów (przybycie 1 delegata z organizacji związkowej Mińsk Maz.) co stanowi 75,3% uprawnionych (ok. ¾ uprawnionych).

 

W dniu tym przedstawiono wstępnie projekty w zakresie działania Głównej Komisji Rewizyjnej, Ordynacji Wyborczej oraz Uchwały Programowej Związku.

 

W pierwszym dniu obrad udział wzięli również zaproszeni przedstawiciele FORUM Związków Zawodowych.

W toku dyskusji przedstawiciele centrali związkowej przedstawili i wyjaśnili:

·        sprawę organizacji i zadań FORUM oraz Komisji Trójstronnej.

·        zasady przystąpienia organizacji związkowej do FORUM,

·        potrzebę zmian w statucie organizacji aby istniała prawna możliwość włączenia się - przystąpienia do centrali.

·        deklarację programową FORUM jako apolityczna, ogólnopolską strukturą związkową tzn. nie związaną z żadną partią polityczną działającą na terenie RP i mającą jedynie za zadanie bronienia praw pracowniczych. Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ PP stałby się automatycznie członkiem Zarządu FORUM.

Wystąpienie przedstawicieli FORUM zakończyło pierwszy dzień obrad.

 

W drugim dniu Zjazdu kontynuowano prace nad przedstawionymi projektami uchwał m.in. w następujących sprawach:

·        działania Głównej Komisji Rewizyjnej,

·         uchwały programowej związku,

·        określenia ordynacji wyborczej związku,

·        przyjęcia zmian w Statucie Związku,

·        przystąpienia związku do centrali związkowej FORUM,

 

Głównym punktem w drugim dniu obrad było szczegółowe omówienie i przedstawienie planowanych zmian w Statucie Związku.

 W wyniku dyskusji nad przedstawionymi propozycjami podjęto Uchwałę Statutową dokonującą zmian (w formie tekstu jednolitego) w Statucie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa.

Za przyjęciem Uchwały głosowało 49 delegatów obecnych na sali, głosów wstrzymujących oraz przeciwnych nie stwierdzono. Komisja Mandatowa stwierdziła, że spełniony został wymóg większości 2/3 głosów (lista obecności w załączeniu).

 

Realizując program Zjazdu oraz w wyniku dyskusji i przeprowadzonego głosowania podjęto następujące uchwały :

·        Uchwałę Nr 3 w sprawie działania Głównej Komisji Rewizyjnej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa,

·        Uchwałę Nr 4 w sprawie Ordynacji Wyborczej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa,

·        Uchwałę Programową określającą główne kierunki i cele działania Związku

 

Następnie podjęto dyskusje nad wczorajszym wystąpieniem przedstawicieli Forum Związków Zawodowych, oraz warunkami, celem i skutkami przystąpienia związku do centrali związkowej.

W wyniku powyższej dyskusji podjęto decyzję (Uchwałę nr 5) o przystąpieniu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa do FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH - ogólnopolskiej struktury związkowej. Zjazd upoważnił Zarząd do podjęcia stosownych działań, zmierzających do realizacji w/w uchwały.

 

Następnie Przewodniczący omówił bieżące sprawy związane z problemami służby celem wypracowania stanowiska Związku m.in. w następujących sprawach:

·        uzgodnienie składu komisji dyscyplinarnych,

·        przedstawienie propozycji Ministra Spraw Wewnętrznych,

·        propozycji zmieniających rozporządzenie w sprawie kwalifikacji zawodowych strażaków.

 Zjazd podjął Uchwałę nr 6 - dot. stanowiska Związku dot. propozycji włączenia świadczeń (mundurówka, za remont lokalu mieszkalnego, ekwiwalent urlopowy itp.) do uposażenia strażaka.

Zjazd nie wyraził zgody na taką propozycję i upoważnił Prezydium do współdziałania z innymi centralami związkowymi w resorcie MSWiA, celem wypracowania i osiągnięcia wspólnego stanowiska.

Nie wniesiono uwag dotyczących listy kandydatów na członków komisji dyscyplinarnych. Wskazując jednocześnie, iż zdaniem Związku w składzie komisji dyscyplinarnych powinno uczestniczyć 60% oficerów, 20% aspirantów, 20% podoficerów z uwzględnieniem oficerów pełniących służbę w systemie zmianowym, oraz iż powyższe listy winny być konsultowane i uzgadniane na każdym szczeblu organizacyjnym (pisemne stanowisko Związku wraz z uzasadnieniem przekazano przedstawicielowi Komendanta Głównego PSP obecnego na zakończeniu Zjazdu).

 

Zobowiązano organizacje zakładowe do przedłożenia wszelkich uwag dot. zmian rozporządzenia w sprawie kwalifikacji zawodowych strażaków i przesłania ich pocztą elektroniczną.

 

Następnie przedyskutowano i uzgodniono tematy, jakimi członkowie Zjazdu chcieliby wystąpić na spotkaniu ze strona służbową.

W wyniku podjętej dyskusji podjęto decyzję o zakończeniu obrad Zjazdu w dniu dzisiejszym.

Przewodniczący Komisji Mandatowej kol. Tomasz KRAJNIK odczytał protokół Komisji Mandatowej, potwierdzając prawidłowość i prawomocność podjętych Uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa.

 

W drugim dniu zjazdu przybyli zaproszeni przedstawiciele Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej :

·        Zastępca Komendanta Głównego - nadbryg.  R.GROSSET

·        Pełnomocnik MSWiA ds. związków zawodowych - L.ULANDOWSKI

·        Doradca Komendanta Głównego    - bryg. K. Dąbrowski

·        Dyrektor Biura Finansów – mł.bryg. J.GLIŃSKA

 

Po przedstawieniu pytań i tematów przez delegatów, wyjaśnień udzielali: nadbryg. R.GROSSET i Dyrektor Biura Finansów – mł.bryg. J.GLIŃSKA.

Pytania dotyczyły:

-         planowany wzrost uposażeń i świadczeń,

-         wniosków o nadanie stopnia oficerskiego,

-         wspólnej ustawy dla wszystkich służb mundurowych,

-         sprawa podwyższenia świadczenia mundurowego – jakie działania czyni strona służbowa w celu podwyższenia tego świadczenia,

-         na ile zespół strażacki w Sejmie jest w stanie popierać sprawy ustaw strażackich,

-         zezwolenia na podejmowanie przez funkcjonariuszy dodatkowej pracy,

-         sprawy junaków którzy odbywali służbę zastępczą w straży,

-         koncepcja stworzenia regulaminu służby wewnętrznej,

-         zasady etyki zawodowej,

-         zasady szkolenia i delegowania do szkół aspirantów,

-         interpretacja przepisów mieszkaniowych, normy,

-         ustawa emerytalna,

 

W dalszej części głos zabrał Pełnomocnik MSWiA ds. związków zawodowych - L.ULANDOWSKI. Wypowiedź dotyczyła postępu prac komisji powołanych do dokonania analizy warunków, pracy i uposażeń w służbach mundurowych w resorcie MSWiA.

Po zakończonych wystąpieniach zaproszonych gości głos zabrał przedstawiciel brokera ubezpieczeniowego firmy Mentor S.A., przedstawiając Program Ubezpieczeniowy dla Funkcjonariuszy i Pracowników PSP.

Obrady zakończono uroczystym podsumowaniem Krajowego Zjazdu z udziałem zaproszonych gości.

 Na tym protokół zakończono.

 

 

 Za Zjazd

Przewodniczący  ZG NSZZ PP

 

          Krzysztof Hetman

 

 

 
|Strona GłównaAktualności | Biuletyn | Dokumenty | Niezbędnik | O Nas |Kontakt|

Wszelkie prawa zastrzeżone! 2003 by ZG NSZZ Pracowników Pożarnictwa