Dzisiaj jest:
                    Witamy           na stronie internetowej Zarządu Głównego NSZZ Pracowników Pożarnictwa  !!!
ORDYNACJA  WYBORCZA !!!

Niezależny Samorządny                                                              Warszawa/Józefów, 17 czerwca 2003 r.

   Związek Zawodowy

 Pracowników Pożarnictwa

 

 

U C H W A Ł A   NR 4

 

Krajowego Zjazdu Delegatów

Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa

z dnia 17  czerwca 2003 r.

 

 

 

O R D Y N A C J A   W Y B O R C Z A

Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa

 

 

Rozdział I

ZAKRES STOSOWANIA

 

§1

 

Niniejsza ordynacja wyborcza jest obowiązująca dla Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa utworzonego i działającego zgodnie ze Statutem Związku.

§2

 

Ordynacja dotyczy wyborów Delegatów na :

 • Krajowy Zjazd Delegatów,

 • Krajową Konferencję Delegatów,

 • Wojewódzką Konferencję Delegatów,

 • Ogólne Zebranie Członków lub Delegatów,

oraz

 • Przewodniczącego Zarządu i Prezydium (poszczególnych szczebli).

 

 

Rozdział II

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§3

 

Ordynacja oparta jest na postanowieniach Statutu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa, a w szczególności na rozdziale V Statutu.

 

§4

 

1.      Członkom Związku przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze.

2.      Każdemu członkowi Związku przysługuje 1 głos.

§5

 

Kandydatów na delegatów zgłasza się na zebraniach wyborczych jednostek stopnia podstawowego. Ilość kandydatów jest nieograniczona.

 

§6

W zjeździe /konferencji/ biorą udział delegaci wybrani na konferencjach wojewódzkich oraz zebraniach /konferencjach/ zakładowych.

 

§7

 

1.      Władze statutowe związku, są wybierane w wyborach tajnych, wolnych, równych i bezpośrednich, przy nieograniczonej liczbie kandydatów. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów.

2.      Wyboru można dokonać wyłącznie z pośród delegatów biorących udział w Zjeździe/Konferencji/.

3.      Kandydat musi być na sali i wyrazić zgodę na kandydowanie.

 

§8

 

1.      Ukonstytuowanie Zjazdu i prawomocność dokonanych wyborów i podjętych uchwał stwierdza Komisja Mandatowa, która może również pełnić rolę Komisji Uchwał i Wniosków.

2.      Komisja Mandatowa stwierdza istnienie kworum dla każdego dnia oddzielnie.

3.      Władze Związku podejmują uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym,
o ile nie jest wymagana kwalifikowana większość. Jeżeli co najmniej 1/10 delegatów
zażąda, głosowania tajnego - głosowanie przeprowadza się w tym trybie.

4.             Zmiany nazwy, statutu lub likwidowania Związku wymagają ¾ głosów przy obecności co najmniej 2/3 delegatów.

§9

 

1.      Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna powołana przez Zjazd po zamknięciu listy kandydatów.

2.      Członkiem Komisji Skrutacyjnej nie może być delegat kandydujący do władz Związku.

3.      Komisja Skrutacyjna sporządza listę wyborczą, wpisując kandydatów w porządku alfabetycznym, rozdaje karty do głosowania, zbiera i liczy oddane głosy oraz sporządza protokół.

 

§10

 

Wybory na wszystkich szczeblach są ważne, jeżeli uczestniczy w nich 2/3 członków lub delegatów uprawnionych do głosowania.

 

§11

 

Kadencja władz Związku wszystkich szczebli trwa 4 lata.

 

 

 

§12

 

Odwoływanie członka Związku z pełnienia funkcji z wyboru odbywa się w takim samym trybie jak wybór.

 

§13

 

W miejscu ubywającego członka instancji lub delegata, nie dopuszcza się kooptacji, a jedynie wybór uzupełniający.

 

 

Rozdział III

WYBÓR DELEGATÓW

 

§14

 

1.      Wyboru delegatów dokonuje się na Ogólnym Zebraniu członków lub delegatów.

2.      Wyboru delegatów na Krajowy Zjazd lub Krajową Konferencję dokonuje się według klucza ilości delegatów określonego przez Zarząd Główny Związku.

 

§15

 

1.      Wszyscy delegaci mają czynne i bierne prawo wyborcze.

2.      Po rozpatrzeniu sprawozdania i udzieleniu absolutorium Krajowy Zjazd Delegatów może przyznać mandaty delegatów członkom ustępującego Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,

3.      W przypadku nie udzielenia absolutorium Członkowie Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej, którzy nie są delegatami mają prawo uczestnictwa w Zjeździe z głosem doradczym posiadając czynne prawo wyborcze .

 

§16

 

Konferencja delegatów w dużych liczebnie organizacjach związkowych, w oparciu o
decyzje Zarządu Głównego Związku, wybiera bezpośrednio delegatów na Zjazd
Związku.

 

 

Rozdział IV

WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU I PREZYDIUM.

 

§17

 

Przewodniczącego Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa wybiera w wyborach tajnych bezpośrednio Zjazd Krajowy spośród członków związku posiadających mandat delegata na Zjazd.

 

§18

 

Zgłoszenia kandydatów następują z sali z podaniem charakterystyki kandydata. Przedstawić się może także sam kandydat.

 

§19

 

Przewodniczącym Zarządu Głównego NSZZ Pracowników Pożarnictwa zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów głosów.

 

§20

 

Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej ilości głosów lub liczba głosów będzie równa, Komisja Skrutacyjna przeprowadza wybory uzupełniające, ograniczając listę wyborczą do nazwisk dwóch kandydatów, którzy w I turze wyborów uzyskali największą ilość głosów.

§21

 

W przypadku nie uzyskania w II turze wyborów wymaganej większości głosów Komisja Mandatowa zarządza głosowanie na nowych kandydatów.

 

§22

 

Wyboru członków Zarządu Głównego dokonuje się poprzez głosowanie na kandydatów zgłoszonych przez delegatów. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów, w/g ilości i klucza określonego przez zjazd.

 

 

§23

 

Zarząd Główny wybiera spośród siebie Prezydium (wiceprzewodniczących, sekretarza, skarbnika) w głosowaniu jawnym.

 

 

 

Rozdział V

PRZEBIEG WYBORÓW.

 

§24

 

Krajowy Zjazd Delegatów (Konferencja) wybiera Przewodniczącego Zjazdu na wniosek ustępującego Przewodniczącego Zarządu Głównego.

 

§25

 

1.      Po wyborze Przewodniczącego Zjazdu następuje wybór Komisji Mandatowej (3 członków), której zadaniem jest stwierdzenie ważności wyborów oraz przyjęcia zgłoszeń kandydatów na Przewodniczącego Zarządu.

2.      Wpisanie na listę kandydatów wymaga poparcia 20 % delegatów. Poparcie wyrażone jest przez głosowanie jawne. Jeżeli po wezwaniu Przewodniczącego Zjazdu nikt nie zgłasza nowych kandydatur – zamyka się listę wyborczą.

3.      Po zamknięciu listy wyborczej – Zjazd wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie min. 3 osób spośród delegatów tych województw,

4.      Każdy wyborca pozostawia na kartce wyborczej tylko jednego kandydata, na którego chce głosować. Nazwiska kandydatów, na których delegat nie chce oddać głosu skreśla się.

5.      Głos jest nieważny, jeżeli:

a.       oddany jest na innej karcie do głosowania niż sporządzona przez Komisję Skrutacyjną,

b.      zawiera większą ilość nie skreślonych nazwisk,

c.       zawiera dopisane inne nazwisko niż znajdujące się na liście wyborczej,

d.      karta jest przekreślona, zniszczona, lub podarta.

 1. po obliczeniu głosów Komisja Skrutacyjna ogłasza wyniki wyborów i wpisuje jest do protokołu.

 

§26

 

 1. Wybory członków Zarządu odbywają się analogicznie jak w par. 25. Ilość kandydatur jest nieograniczona.

 2. Jeżeli kandydatem do Zarządu  będzie członek Komisji Skrutacyjnej, należy tego kandydata wyłączyć ze składu Komisji i wybrać na jego miejsce innego delegata.

 3. Każdy wyborca pozostawia na kartce wyborczej nazwiska kandydatów w liczbie ustalonej przez Zjazd. Wpisanie na kartkę nazwiska kandydata nie znajdującego się na liście wyborczej, bądź pozostawienie więcej nazwisk kandydatów niż określonych przez Zjazd powoduje unieważnienie głosu. Nazwiska kandydatów, na których delegat nie chce oddać głosu skreśla się.

 4. Członkami Zarządu pozostają ci kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów.

 5. Po obliczeniu głosów komisja ogłasza wyniki wyborów, wpisuje do protokołu i zapoznaje delegatów z całością wyborów.

 

 

 

Rozdział VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§27

 

Interpretacja niniejszej Ordynacji Wyborczej, należy wyłącznie do kompetencji Zarządu Głównego.

§28

 

Przepisy Ordynacji Wyborczej  mają zastosowanie odpowiednio do wszystkich szczebli Związku.

 

 

 

   Za Zjazd

Przewodniczący  ZG NSZZ PP

 

                       Krzysztof Hetman

 

 
|Strona GłównaAktualności | Biuletyn | Dokumenty | Niezbędnik | O Nas |Kontakt|

Wszelkie prawa zastrzeżone! 2003 by ZG NSZZ Pracowników Pożarnictwa