Dzisiaj jest:
                    Witamy           na stronie internetowej Zarządu Głównego NSZZ Pracowników Pożarnictwa  !!!
GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA !!!

Niezależny Samorządny                                                                     Warszawa/Józefów, 17 czerwca 2003 r.

   Związek Zawodowy

 Pracowników Pożarnictwa

 

U C H W A Ł A   NR 3

 

Krajowego Zjazdu Delegatów

Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa

z dnia 17  czerwca 2003 r.

 

w sprawie działania

GŁÓWNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ

Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa

 

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1

Zapisy Uchwały oparte są na postanowieniach Statutu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa, a w szczególności na rozdziale VI Statutu.

§2

Główna Komisja Rewizyjna działa w oparciu o Statut Związku i uchwały Krajowego Zjazdu (Konferencji) Delegatów.

 

Rozdział II

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

 

§3

1.      Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Związku.

2.      Skład Głównej Komisji Rewizyjnej określa Krajowy Zjazd Delegatów.

 

§4

1.      Główną Komisję Rewizyjną stanowią członkowie Związku wybrani przez Krajowy Zjazd Delegatów spośród delegatów niebędących członkami Zarządu Głównego.

2.      Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami władz Związku tego samego szczebla.

3.      Główna Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej 3 członków, w tym przewodniczący i zastępca.

 

 

§5

1.      Główna Komisja Rewizyjna odbywa swoje posiedzenia w miarę potrzeb,przynajmniej raz w roku, przewodniczy jej Przewodniczący.

2.      Komisja podejmuje decyzje kolegialnie w składzie co najmniej połowy jej członków, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

3.      Głosowanie tajne lub imienne zarządza się na wniosek conajmniej ½ członków Komisji.

4.      Decydujący głos w przypadku równowagi w głosowaniu posiada Przewodniczący.

 

§6

Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

1.      Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności statutowej i gospodarki finansowej Zarządu Głównego oraz wydawanie zaleceń pokontrolnych.

2.      Udzielanie pomocy i instruktażu oraz nadzór nad działalnością komisji niższych szczebli.

3.      Składanie sprawozdań na Krajowym Zjeździe Delegatów wraz z oceną całokształtu działalności i przedstawianie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Głównemu.

 

§7

Główna Komisja Rewizyjna ma prawo:

1.      Uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Głównego i Zarządów innych instancji Związku.

2.      Złożenia wniosku wstrzymującego z urzędu realizację w całości lub w części uchwał wszystkich organów Związku w przypadku stwierdzenia ich niezgodności z prawem.

3.      Do kontroli wszystkich struktur Związku, po uzyskaniu akceptacji Zarządu Głównego.

4.      Do prowadzenia mediacji w przypadku konfliktów wewnątrz związkowych.

5.      Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej lub wyznaczony przez niego członek ma prawo zgłaszania wniosków i projektów uchwał na posiedzeniach Zarządu Głównego i Prezydium Zarządu Głównego.

6.      Zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów, jeżeli od daty złożenia przez nią wniosku do Zarządu Głównego minęło 30 dni.

 

Rozdział III

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§8

Interpretacja powyższych zapisów, należy wyłącznie do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej.

 

§9

Zapisy powyższej Uchwały stosuje się odpowiednio w działaniu Komisji Rewizyjnych niższego szczebla Związku.

 

 

 

   Za Zjazd

Przewodniczący  ZG NSZZ PP

 

 

                      Krzysztof Hetman

 

 
|Strona GłównaAktualności | Biuletyn | Dokumenty | Niezbędnik | O Nas |Kontakt|

Wszelkie prawa zastrzeżone! 2003 by ZG NSZZ Pracowników Pożarnictwa