Powrót do strony ZG NSZZPP Najnowsze wiadomosci !!!Co wiedzieć warto !!!Pisma, informacje  ZG NSZZ PP !!!Dane teleadresowe !!!
Dzisiaj jest:
                    Witamy           na stronie internetowej Zarządu Głównego NSZZ Pracowników Pożarnictwa  !!!


Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych

MSW oraz MS


 

Serock 15 stycznia 2015 r.

 

K O M U N I K A T

  

     

 

       W dniu 15 stycznia 2015 roku w m. Serocku/k. Warszawy odbyło się posiedzenie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z udziałem Prezydiów poszczególnych związków wchodzących w skład Federacji. W trakcie spotkania dokonano analizy i oceny dotychczasowego funkcjonowania Federacji oraz omówiono program działania w najbliższym czasie.

      Federacja podjęła decyzję o poparciu protestu górników zmierzającego do obrony miejsc pracy w tej branży i omówiła skutki wprowadzonej w 2014 r. ustawy o tzw. L-4. Krytycznie oceniono wprowadzenie restrykcyjnych przepisów, które stawiają funkcjonariuszy w gorszej sytuacji niż pracowników sektora publicznego. W związku powyższym postanowiono niezwłocznie przeprowadzić analizę prawną, na podstawie której mógłby zostać skierowany wniosek do TK o stwierdzenie niezgodności ustawy z Konstytucją RP.

      Kolejnym ważnym tematem omawianym podczas posiedzenia była kwestia projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej. Zdaniem Federacji zaproponowane rozwiązania zwiększenia dodatku z 25% do 35% po 35 latach służby są zgodne z oczekiwaniami funkcjonariuszy i postulatami Federacji. Jednak zaproponowane źródła finansowania, które mają pochodzić z wakatów oraz sposób wyliczania tzw. ,,stażowego” budzą sprzeciw środowiska.
       Federacja oceniła stan realizacji działań związanych z projektem inicjatywy obywatelskiej oraz omówiła kwestię złożonego w 2014 r., wniosku do TK w sprawie zbadania zgodności z Konstytucją art. 15a. Postanowiono o przeprowadzeniu szerokiej debaty publicznej nad rzeczywistym stanem służb mundurowych, odpowiadających za bezpieczeństwo obywateli w Polsce.
       Federacja ustaliła, iż w najbliższym czasie zostanie skierowane wystąpienie do Pani Premier Ewy Kopacz, w którym zostanie poinformowana o pogarszającym się stanie i kondycji służb mundurowych w naszym kraju. W najbliższym czasie Federacja oczekuje spotkania z Minister Spraw Wewnętrznych Panią Teresą Piotrowską, w kwestii przedstawienia problemów występujących w podległych służbach. 


Podpisy (-)
 

 


 
|Strona GłównaAktualności| Dokumenty | Niezbędnik | O Nas |Kontakt|

Wszelkie prawa zastrzeżone! 2003 by ZG NSZZ Pracowników Pożarnictwa