Powrót do strony ZG NSZZPP Najnowsze wiadomosci !!!Co wiedzieć warto !!!Pisma, informacje  ZG NSZZ PP !!!Dane teleadresowe !!!
Dzisiaj jest:
                    Witamy           na stronie internetowej Zarządu Głównego NSZZ Pracowników Pożarnictwa  !!!


Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych

MSW oraz MS


 

Warszawa 01 października 2014 r.

 

K O M U N I K A T

  

     

     W dniu 01 października 2014 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, podczas którego omówiono bieżącą sytuację w poszczególnych służbach mundurowych i podjęto poniższe decyzje.
 

W spotkaniu uczestniczyli:
1.  Grzegorz Nems - Przewodniczący ZG NSZZ Policjantów,
2.  Mariusz Tyl - Przewodniczący KKW NSZZ FSG,
3.  Czesław Tuła - Przewodniczący ZG NSZZ FiP Więziennictwa,
4.  Krzysztof Oleksak - Przewodniczący ZK ZZS „FLORIAN",
5.  Zbigniew Głodowski - Wiceprzewodniczący ZG NSZZ FiP Więziennictwa,
6.  Marcin Kolasa - Wiceprzewodniczący KKW NSZZ FSG,
7.  Marek Garniewicz- NSZZ Pracowników Pożarnictwa.

       

      Federacja ZZ SM postanowiła skierować wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w kwestii zbadania konstytucyjności art. 15a Ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67 z późn. zm.). Z uwagi na wymogi formalno-prawne w imieniu służb mundurowych wchodzących w skład Federacji wniosek zostanie złoży przez Zarząd Główny NSZZ Policjantów.


      W związku z przygotowanym projektem ustawy - w trybie art. 118 ust. 2 Konstytucji RP- dotyczącym wprowadzenia przepisów w zakresie płatności funkcjonariuszom służb mundurowych ekwiwalentu za nadgodziny, służbę w porze nocnej, dni ustawowo wolne, niedzielę i święta, Federacja omówiła harmonogram prac niezbędnych do wniesienia projektu ustawy do Marszałka Sejmu.

     Ponadto zapoznała się z propozycją ZG NSZZ Policjantów w zakresie rozszerzenia projektu ustawy o zastąpienie brzmienia art. 41 ust. 2 pkt 4, dającego w ustawie o Policji możliwość zwolnienia policjanta ze służby w przypadku „nabycia prawa do emerytury z tytułu osiągnięcia 30 lat wysługi emerytalnej" sformułowaniem „osiągnięcia pełnej wysługi emerytalnej". Analogiczna propozycja ma dotyczyć pozostałych służb mundurowych wchodzących w skład Federacji.

Federacja zapoznała się z otrzymaną ofertą w sprawie ubezpieczenia od L-4 i omówiła przebieg prac nad projektem ustawy o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (druk nr 2614) oraz projektem ustawy o świadczeniach o stanie majątkowym osób pełniących funkcje publiczne. Zdaniem Federacji projekt ustawy o oświadczeniach o stanie majątkowym wprowadza złożone i  restrykcyjne przepisy wobec funkcjonariuszy służb mundurowych.

      Kontrowersje budzi propozycja przekazywanie pięciu procent losowo wybranych oświadczeń majątkowych przez podmiot odbierający te oświadczenia, spośród tych, które w ramach kontroli wstępnej nie wzbudziły jego wątpliwości. Zdaniem Federacji, zaproponowany tryb postępowania przyniesie odmienny skutek od zamierzonego. Zamiast zakładanego oddziaływania prewencyjnego będziemy mieli do czynienia z działaniem represyjnym wobec osób rzetelnie składających oświadczenie majątkowe.

     Federacja ZZ SM postanowiła wystąpić z pismem do Pani Premier RP Ewy Kopacz oraz Minister Spraw Wewnętrznych i Ministra Sprawiedliwości o pilne spotkanie, które dotyczyć będzie funkcjonowania służ mundurowych. Federacja postuluje o wzrost wynagrodzeń i odstąpienie od wprowadzania złych aktów prawnych mających wpływ na funkcjonowanie służb mundurowych w RP.

     W wygłoszonym expose w dniu 1 października 2014 roku Pani Premier wielokrotnie użyła słowa „bezpieczeństwo”. Musimy - mówiła Pani Premier - wspólnie zadbać o bezpieczeństwo dla Polski. „Mój rząd zapewni Polsce i Polakom bezpieczeństwo.” By było bezpieczniej, wydatki obronne naszego kraju - o czym zapewniał wcześniej Prezydent RP - wzrosną od 2016 roku do 2 % PKB. Natomiast już od początku 2015 roku dodatkowe 39 mln złotych ma trafić do żołnierzy, „premiując dłuższą służbę oficerów i podoficerów”.

      Federacja zwraca uwagę, że termin „bezpieczeństwo” obejmuje zarówno bezpieczeństwo zewnętrzne jak i wewnętrzne. O to, by ludzie w Polsce czuli się bezpiecznie w swoich domach, muszą zadbać funkcjonariusze służb mundurowych dbający o ochronne granic i bezpieczeństwo wewnętrzne. To im przy okazji reformy mundurowego systemu emerytalnego obiecano, że rząd stworzy system zachęt w celu dłuższego pozostawania doświadczonych funkcjonariuszy w służbie.

      Gotowe projekty zmian zasad naliczania dodatku stażowego dla funkcjonariuszy służb mundurowych są w MSW już od dłuższego czasu. Nie możemy też zapomnieć o obietnicy premiera Donalda Tuska, który w 2011 roku deklarował w swoim expose, że pod koniec obecnej kadencji Sejmu żołnierze i funkcjonariusze otrzymają drugą transzę podwyżki, zapoczątkowanej w roku 2012 Czekamy na realizację tych zapewnień i obietnic.
      Następne posiedzenie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych zaplanowano na dzień 23 października 2014 roku.

 


Podpisy (-)
 

 


 
|Strona GłównaAktualności| Dokumenty | Niezbędnik | O Nas |Kontakt|

Wszelkie prawa zastrzeżone! 2003 by ZG NSZZ Pracowników Pożarnictwa