Powrót do strony ZG NSZZPP Najnowsze wiadomosci !!!Co wiedzieć warto !!!Pisma, informacje  ZG NSZZ PP !!!Dane teleadresowe !!!
Dzisiaj jest:
                    Witamy           na stronie internetowej Zarządu Głównego NSZZ Pracowników Pożarnictwa  !!!


Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych

MSW oraz MS


 

Warszawa 28 sierpnia 2014 roku

 

K O M U N I K A T

 

      

      28 sierpnia 2014 roku w gmachu Sejmu RP odbyło się posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (druk nr 2614).

     Podczas posiedzenia podkomisji wiceminister Piotr Stachańczyk przedstawił poprawki do projektu ustawy o komisjach lekarskich.

      Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z Federacją Związków Zawodowych Służb Mundurowych, uwagi i zastrzeżenia zgłoszone przez stronę związkową zostały omówione i wyjaśnione podczas spotkań roboczych w MSW, które odbyły się w dniach 31 lipca i 26 sierpnia 2014 roku.


     W trakcie posiedzenia podkomisji okazało się jednak, że strona związkowa otrzymała inną treść poprawek do projektu ustawy niż posłowie - członkowie podkomisji.

     Przedstawiciele związków zawodowych uczestniczących w obradach podkomisji podtrzymali swoje stanowisko, że dotychczasowe rozwiązania w zakresie komisji lekarskich są sprawdzone i pozytywnie oceniane przez funkcjonariuszy służb mundurowych. Zwrócono uwagę, że przewidziana w projekcie kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do służby z powodu choroby jest sprzeczna z dotychczasowymi przepisami i godzi w dobre imię lekarzy udzielających zwolnień lekarskich.

      Projekt budzi też wątpliwości strony społecznej dotyczące trybu orzekania trzeciej grupy inwalidzkiej. W kwestii zgłoszonych zastrzeżeń natury prawnej, a w szczególności proponowanego zapisu, że ,,funkcjonariusz obowiązany jest poddać się badaniom zleconym przez komisję, w tym również badaniom specjalistycznym, psychologicznym i dodatkowym, a gdy zachodzi taka potrzeba- obserwacji w podmiocie leczniczym", wiceminister Piotr Stachańczyk przedstawił poprawkę w tym zakresie zgodną z ustaleniami z prac w MSW. Zaproponowano poprawkę w dwóch wariantach.
Wybór wariantu nastąpi na następnym posiedzeniu podkomisji, po uprzednim przekazaniu jej do oceny stronie związkowej. W pierwszym wariancie proponuje się umieszczenie funkcjonariusza w podmiocie leczniczym za jego zgodą, w drugim - po wskazaniu przesłanek do umieszczenia na podstawie decyzji komisji lekarskiej i przy zastosowaniu procedury odwoławczej.

      Zgodnie ze zgłoszoną uwagą przez przedstawicieli Federacji co do kwestii odpłatności za pobyt w podmiocie leczniczym w myśl proponowanej regulacji, wiceminister P. Stachańczyk poinformował zebranych, że będzie opowiadał się za rozwiązaniem, w którym umieszczenie w podmiocie leczniczym będzie płatne w ramach zwolnienia lekarskiego płatnego 100%. Na wniosek strony związkowej specjalności, jakie powinien posiadać członek komisji lekarskiej, zostaną rozszerzone o ortopedię, laryngologię i chirurgię.

     Wiceminister P. Stachańczyk podtrzymał stanowisko, że projekt nie ma na celu "ukrytej” likwidacji trzeciej grupy inwalidzkiej Proponowane wcześniej przepisy dotyczące likwidacji tej grupy zostały przez rząd wycofane i nie ma obecnie planów powrotu do tej koncepcji.
 

Sporne zapisy w artykułach:

art.13 - dotyczy kręgu osób uprawnionych do przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego;
art.29 - dotyczy kwestii obserwacji szpitalnej;
art.48-59 w części dotyczącej następstw odmowy poddania się obserwacji;
art. od 60 do końca w całości mają być przedmiotem kolejnego posiedzenia podkomisji.

     Zdaniem FZZSM istnieje sprzeczność art.48-59 projektowanej ustawy z właściwymi ustawami pragmatycznymi.

(...) Udział w posiedzeniu wzięli przewodniczący podkomisji poseł Tomasz Szymański (Platforma Obywatelska), członkowie podkomisji z różnych klubów parlamentarnych oraz przedstawiciele strony rządowej na czele z sekretarzem stanu w MSW Piotrem Stachańczykiem.

     Ponadto resort spraw wewnętrznych reprezentowali: Beata Janas - Przewodnicząca Centralnej Komisji Lekarskiej, Marcin Wereszczyński - Dyrektor Departamentu Prawnego MSW, Artur Wdowczyk - Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego MSW i Elżbieta Skop - główny specjalista do spraw legislacji Departamentu Prawnego MSW.

Federację Związków Zawodowych Służb Mundurowych reprezentowali:
1.  Tomasz Krzemieński - Wiceprzewodniczący ZG NSZZ Policjantów,
2.  Marcin Kolasa - Wiceprzewodniczący KKW NSZZ FSG,
3.  Sylwester Stelmasiak - Wiceprzewodniczący ZG NSZZ Policjantów
4.  Tomasz Podolski - Wiceprzewodniczący ZK ZZ Strażaków ,,FLORIAN"
5   Jarosław Ćmiel - Wiceprzewodniczący ZG NSZZ FiP Więziennictwa,
6.  Paweł Altwasser - członek ZG NSZZ FiP Więziennictwa,
7. Zbigniew Rogodziński - Wiceprzewodniczący ZG NSZZ Pracowników Pożarnictwa.

     Przedstawicielami strony społecznej byli również Beata Kalicka - Przewodnicząca Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Cywilnych MSW i Sebastian Jarych z Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”.(...)"

       


podpisy (-)
 

 


 
|Strona GłównaAktualności| Dokumenty | Niezbędnik | O Nas |Kontakt|

Wszelkie prawa zastrzeżone! 2003 by ZG NSZZ Pracowników Pożarnictwa