Powrót do strony ZG NSZZPP Najnowsze wiadomosci !!!Co wiedzieć warto !!!Pisma, informacje ZG NSZZ PP !!!Dane teleadresowe !!!
Dzisiaj jest:
                    Witamy           na stronie internetowej Zarządu Głównego NSZZ Pracowników Pożarnictwa  !!!


Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych

MSW oraz MS


 

* projekty rozporządzeń strona MSW

 

 

Warszawa 23 maja 2014 roku

 

F- 19/2014

I N F O R M A C J A

 

        21 maja 2014 roku w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych odbyło się spotkanie przedstawicieli MSW z reprezentantami związków zawodowych funkcjonariuszy służb mundurowych.

       Spotkanie miało na celu omówienie uwag zgłoszonych przez związki zawodowe do wstępnego projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wykazu chorób pozostających w związku z pełnieniem służby oraz sposobu ustalania uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu, stanowiącego akt wykonawczy do ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą.  

       

Ze strony MSW w spotkaniu udział wzięli:

 • Marcin Wereszczyński - Dyrektor Departamentu Prawnego MSW;

 • Grażyna Górna - Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia MSW;

 • Beata Janas - Przewodnicząca Centralnej Komisji Lekarskiej;

 • Sylwia Ratajczyk - Naczelnik Wydziału w Departamencie Zdrowia MSW;

 • Małgorzata Zatkalik - Główmy Specjalista w Departamencie Zdrowia MSW

 • Jolanta Przygodzka - Naczelnik Wydziału w Departamencie Budżetu MSW;

 • Elżbieta Skop - Główny Specjalista ds. Legislacji w Departamencie Prawnym MSW.

Ze strony związków zawodowych w spotkaniu uczestniczyli:

 • Marcin Kolasa - KKW NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej;

 • Tomasz Krzemieński - ZG NSZZ Policjantów;

 • Józef Partyka - ZG NSZZ Policjantów;

 • Krzysztof Oleksak - ZK ZZS „Florian”;

 • Krzysztof Hetman - ZG NSZZ Pracowników Pożarnictwa;

 • Paweł Borek - ZG NSZZ Pracowników' Pożarnictwa;

 • Sebastian Jarych - Krajowca Sekcja Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”.

 

       Podczas spotkania kolejno omówiono uwagi do projektu rozporządzenia zgłoszone na piśmie przez KKW NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej, ZG NSZZ Pracowników Pożarnictwa oraz ZG NSZZ Policjantów. Wyjaśnień udzielała w głównej mierze przewodnicząca Centralnej Komisji Lekarskiej, p. Beata Janas.

       Ponieważ wszystkie organizacje związkowe    wniosły    zastrzeżenie    do proponowanego pierwotnie zapisu w § 4 ust. 1 projektu,    przedstawiciele    MSW zdeklarowali jednoznacznie wycofanie się z wymogu ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu nie później niż przy zwalnianiu funkcjonariusza ze służby. Oznacza to, że w ostatecznej wersji projektu znajdzie się zapis, iż „stopień uszczerbku na zdrowiu ustala się po zakończeniu leczenia funkcjonariusza”. Kwestię „niewątpliwości” ustalenia stopnia uszczerbku na zdrowiu, która w myśl § 4 ust. 2 projektu może mieć miejsce przed zakończeniem leczenia, zgodnie z deklaracjami MSW będą rozstrzygać lekarze zgodnie z aktualną wiedzą medyczną. W ostatecznej wersji projektu znajdzie się także dodatkowe uzasadnienie dla proponowanego § 5 ust. 2, stanowiącego, że w razie utraty lub uszkodzenia organu, narządu lub układu, których funkcje były już upośledzone przed wypadkiem lub chorobą, stopień uszczerbku na zdrowiu określa się w wysokości różnicy pomiędzy stopniem uszczerbku na zdrowiu po wypadku lub po przebyciu choroby a stopniem upośledzenia istniejącego wcześniej. Zdaniem MSW wymagane rozporządzeniem udokumentowanie w' odniesieniu do większości chorób pozostających w związku z warunkami lub właściwościami służby dotyczy wszelkiej dokumentacji, w tym również notatników służbowych.

        Odnosząc się do uwag zgłoszonych do poszczególnych pozycji załącznika nr i (wykaz chorób pozostających w' związku z warunkami lub właściwościami służby w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biurze Ochrony Rządu), przedstawiciele MSW argumentowali, że ich zdecydowana większość jest de facto uwzględniona w wykazie. Przykładowo, zgłaszana przez związki zawodowe potrzeba rozszerzenia katalogu o choroby kręgosłupa nie znajduje uzasadnienia biorąc pod uwagę treść pkt 19 wykazu, w którym zdaniem MSW wymienione są wszelkie możliwe schorzenia dotyczące kręgosłupa. W wykazie nie ma pojęcia „nerwice”, są w nim za to „zaburzenia lękowe”, stanowiące określenie schorzeń nerwicowych zgodne z aktualną terminologią medyczną. MSW rozważy natomiast ujęcie w katalogu żylaków, na wzór obowiązującego zapisu dotyczącego żołnierzy zawodowych. MSW odstąpiło od uznania za jedno z kryteriów narażenia funkcjonariuszy narażonych na pylice płuc (pkt 3 wykazu chorób) „indywidualnych właściwości organizmu”.
W trakcie spotkania miała miejsce krótka dyskusja na temat związku wykazu chorób z wchodzącą w życie z dniem 1 czerwca br. ustawą o zwolnieniach lekarskich funkcjonariuszy. Zgodnie ze stanowiskiem MSW, L-4 nie ogranicza się do tego wykazu. Jeżeli udokumentowany zostanie związek zachorowania ze służbą (również niewystępującego w katalogu), stawka za okres przebywania na zwolnieniu lekarskim może wynieść 100 %.
        W końcowej części spotkania ustalono, że związki zawodowe otrzymają wkrótce zmodyfikowany tekst projektu rozporządzenia ws. wykazu chorób, z prośbą o przedstawienie opinii w ciągu 21 dni (ustawia o świadczeniu odszkodowawczym obowiązuje od 1 lipca br.). Przedstawiciele strony związkowej zadali również pytanie, na jakim etapie są prace nad zmianą zasad naliczania dodatku stażowego. Ponieważ Dyrektor Departamentu Prawnego MSW stwierdził, że w sprawie tej nie podjęto jeszcze decyzji merytorycznej, strona związkowa zwróciła się o przekazanie Ministrowi Spraw Wewnętrznych sugestii pilnego spotkania w celu jak najszybszego wyjaśnienia tej kwestii.


Wiceprzewodniczący ZG NSZZ Policjantów
Tomasz Krzemieński

 


 
|Strona GłównaAktualności| Dokumenty | Niezbędnik | O Nas |Kontakt|

Wszelkie prawa zastrzeżone! 2003 by ZG NSZZ Pracowników Pożarnictwa