Powrót do strony ZG NSZZPP Najnowsze wiadomosci !!!Co wiedzieć warto !!!Pisma, informacje  ZG NSZZ PP !!!Dane teleadresowe !!!
Dzisiaj jest:
                    Witamy           na stronie internetowej Zarządu Głównego NSZZ Pracowników Pożarnictwa  !!!


Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych

MSW oraz MS


Warszawa, 05 luty  2014 roku

 KOMUNIKAT


W związku z rozpoczętą procedurą złożenia wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w kwestii konstytucyjności art. 15a Ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67 z póżn. zm.), uprzejmie prosimy o zgłaszanie się osób, które zostały objęte dyspozycją art 15a:
"Emerytura dla funkcjonariusza, który został przyjęty do służby po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r., wynosi 40% podstawy jej wymiaru za 15 lat służby i wzrasta na zasadach określonych w art. 15 ust. 1 pkt 1 i ust. 2-5". Chodzi o osoby, w których w chwili obecnej nabyły prawo do emerytury mundurowej na podstawie art. 15a, a w szczególności o tych funkcjonariuszy, którzy odeszli ze służby na podstawie ww. przepisu.

e-mail do kontaktu dla funkcjonariuszy PSP zgnszzpp@op.pl

 

Opinia prawna w przedmiocie art. 15a ustawy "emerytalnej służb mundurowych" w zakresie funkcjonariuszy którzy wstąpili do służby po 1 stycznia 1999r. a przed 23 lipca 2003

* źródło strona NSZZ FSG

        Partycypując w kosztach uzyskania przez KKW NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej opinii prawnej dotyczącej  art. 15a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, ABW, SKW,SWW,CBA, Straży Granicznej, BOR, PSP i SW oraz ich rodzin (Dz.U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67, ze zm.) w brzmieniu nadanym ustawą z 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 166, poz. 1609) w zakresie, jakim dotyczy funkcjonariuszy, którzy wstąpili do służby po 1 stycznia 1999r. a przed 23 lipca 2003r.. 

      NSZZ Pracowników Pożarnictwa włączył się tym samym we wspólne działania związków zawodowych wchodzących w skład FEDERACJI ZZ SM zmierzających do zmiany w/w  niekorzystnych rozwiązań. Jest to jeden z pierwszych kroków jakie zostaną w najbliższej przyszłości podjęte w celu uzyskania zrównania uprawnień powyższych funkcjonariuszy. Pamiętajmy iż jest to droga długotrwała i obłożona wieloma niewiadomymi i uwarunkowaniami wspólnymi dla funkcjonariuszy wszystkich służb.

 
|Strona GłównaAktualności| Dokumenty | Niezbędnik | O Nas |Kontakt|

Wszelkie prawa zastrzeżone! 2003 by ZG NSZZ Pracowników Pożarnictwa