Powrót do strony ZG NSZZPP Najnowsze wiadomosci !!!Co wiedzieć warto !!!Pisma, informacje  ZG NSZZ PP !!!Dane teleadresowe !!!
Dzisiaj jest:
                    Witamy           na stronie internetowej Zarządu Głównego NSZZ Pracowników Pożarnictwa  !!!


Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych

MSW oraz MS


Warszawa, 05 luty 2014 roku

F-10/2014

INFORMACJA   

         5 lutego 2014 roku w Sejmie RP na posiedzeniu Komisji Spraw Wewnętrznych nastąpiło rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o świadczeniu odszkodowawczym przysługującym w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą (druk nr 1499).

W posiedzeniu komisji udział wzięli przedstawiciele związków zawodowych służb mundurowych:

  • Tomasz Krzemieński - Wiceprzewodniczący ZG NSZZ Policjantów;

  • Marcin Kolasa- Wiceprzewodniczący KKW NSZZ FSG;

  • Krzysztof Oleksak - Przewodniczący ZK ZSS "FLORIAN";

  • Krzysztof Hetman - Przewodniczący ZG NSZZ Pracowników Pożarnictwa.

       Stronę rządową reprezentowali Podsekretarz Stanu w MSW Grzegorz Karpiński, Dyrektor ZER MSW Artur Wdowczyk i Dyrektor Departamentu Prawnego MSW Marcin Wereszczyński.

        Podczas posiedzenia komisji poseł Dorota Rutkowska przedstawiła sprawozdanie dotyczące prac podkomisji. W sprawozdaniu została zawarta poprawka dotycząca odszkodowań za udowodnione szkody wskutek utraty, zniszczenia lub uszkodzenia w związku z wypadkiem przedmiotów osobistego żytku. Poprawka ta została zgłoszona przez Federację ZZSM i znalazła odzwierciedlenie w opinii prawnej przygotowanej przez Biuro Analiz Sejmowych w dniu 8 sierpnia 2013 roku do przedmiotowego projektu ustawy.

        Przedstawiciele Federacji w swoich wystąpieniach zwrócili uwagę, że część istotnych uwag zawartych w cytowanej opinii Biura Analiz Sejmowych z bliżej nieokreślonych przyczyn nie została uwzględniona przez podkomisję. Reprezentanci FZZSM nie uzyskali jednoznacznej odpowiedzi, z jakiego powodu tak się stało. W wypowiedziach reprezentantów Federacji podkreślono, że przedmiotowy projekt ustawy wiąże się bezpośrednio z projektem rozporządzenia w sprawie wykazu chorób pozostających w związku z pełnieniem służby oraz sposobu ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu. Projektu tego rozporządzenia związki zawodowe służb mundurowych do chwili obecnej nie otrzymały, pomimo zapowiedzi ministra spraw wewnętrznych, że będzie ono szeroko konsultowane ze stroną społeczną. Przypomniano także o wnioskach FZZSM w zakresie wprowadzenia przepisu dotyczącego art. 3 ustawy w zakresie uznania za wypadek nagłego zdarzenia wywołanego przyczyną zewnętrzną, powodującego uraz lub śmierć, które nastąpiło w drodze do i z miejsca wykonywania obowiązków służbowych oraz zmiany art. 23 dotyczącej wydłużenia do 20 lat przechowywania akt postępowania wypadkowego.

           Do powyższych uwag odnieśli się przedstawiciele MSW. Podsekretarz Stanu w MSW Grzegorz Karpiński poparł propozycję zgłoszoną przez przedstawicieli Federacji w zakresie art. 23. Natomiast w kwestii propozycji dotyczącej art. 3 projektu głos zabrał Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego MSW Artur Wdowczyk, stwierdzając, że rozwiązanie zawarte w projekcie jest analogiczne do obowiązującego w systemie powszechnym. Intencją rządu było zniesienie możliwości wypłacania odszkodowań w sytuacjach, za które pracodawca nie ponosi odpowiedzialności. W związku z tym MSW jest przeciwne propozycjom FZZ SM.

          W powyższej kwestii wypowiedziała się poseł Krystyna Łybacka zauważając. ze MSW próbuje zrównać funkcjonariuszy z systemem powszechnym w sposób wybiórczy, nie próbując uregulować sprawy nadgodzin oraz ekwiwalentu za służbę pełnioną w porze nocnej, dni wolne i święta. Formalnie zgłosiła poprawkę do art. 3 poprzez dodanie pkt. 7 o treści: "z i do miejsca wykonywania obowiązków służbowych". W głosowaniu za WoN. poprawką było 9 członków komisji, przeciw -12. W tej sytuacji poseł K. Łybacka zgłosiła swój wniosek jako wniosek mniejszości.

          Poseł K. Łybacka zaapelowała również do przedstawicieli MSW o pilne konsultacje w sprawie projektu rozporządzenia na temat wykazu chorób związanych ze służbą. Zaznaczyła, że jeżeli konsultacje nie odbędą się przed drugim czytaniem projektu przedmiotowej ustawy, złoży wniosek do Marszałek Sejmu RP o zdjęcie drugiego czytania projektu z porządku obrad.

         W końcowym głosowaniu na forum KSW projekt ustawy z poprawkami został przyjęty większością głosów 12 do 8.

 

      


Za Federację Związków Zawodowych Służb Mundurowych
/-/
Tomasz Krzemieński

/-/ Marcin Kolasa


Retransmisja posiedzenia KSW z 5.02.2014 roku

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje_arch.xsp#5C5AE9A2706D9C86C1257C70004A2F34

 

 
|Strona GłównaAktualności| Dokumenty | Niezbędnik | O Nas |Kontakt|

Wszelkie prawa zastrzeżone! 2003 by ZG NSZZ Pracowników Pożarnictwa