Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa 

Telefon-Fax / E-mail : +48 22 269 31 05 

 zgnszzpp@op.pl oraz cywile@nszzpp.pl

U C H W A Ł A

Sprawozdawczo - Wyborczego

Krajowego Zjazdu Delegatów

Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego

Pracowników Pożarnictwa

 

z dnia 11 października 2018 roku

w sprawie Uchwały Programowej Związku na kadencje 2018-2022 roku

 

  zgnszzpp350

 

     Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Pożarnictwa jest ogólnopolską organizacją związkową działającą w szeregach Państwowej Straży Pożarnej. Od początku swej działalności jest strukturą związkową nie związaną z żadnym ugrupowaniem politycznym. Podstawowym celem i obszarem działania jest poprawa warunków służby i pracy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych w zakresie praw pracowniczych i związkowych, jak również warunków emerytalnych i rentowych.

Priorytetem Związku jest działalność w zakresie :

 • Przeciwdziałania przejawom dyskryminacji i mobbingu,
 • Kształtowania prawidłowych, efektywnych i bezpiecznych warunków służby, pracy i płacy oraz innych świadczeń na rzecz każdego funkcjonariusza i pracownika,
 • Przeciwdziałania zmianom przepisów regulujących warunki służby i pracy, pogarszających sytuację socjalną i bytową funkcjonariuszy i pracowników,
 • Tworzenia i kształtowania nowoczesnych stosunków służby i pracy, w tym w szczególności wdrażania zasad dialogu społecznego pomiędzy partnerami społecznymi,
 • Dążenia w kierunku zrównania uprawnień z innymi służbami mundurowymi,
 • Wnioskowania i udziału w pracach legislacyjnych dotyczących pragmatyki służby i pracy,
 • Urealnienia ścieżki zawodowej oraz podniesienia efektywności doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy i pracowników poprzez wartościowanie stanowisk i wprowadzenie możliwości awansu poziomego,
 • Udziału i wpływu na realny i sprawiedliwy podział środków finansowych,
 • Prowadzenia działalności szkoleniowej i informacyjnej wśród funkcjonariuszy i pracowników,
 • Ugruntowania i kultywowania tradycji strażackiej,
 • Integracji środowiska strażackiego i umacniania więzi koleżeńskich,
 • Podejmowania działań w celu ochrony funkcjonariuszy, pracowników i ich rodzin oraz emerytów i rencistów przed obniżeniem poziomu ich życia,
 • Dążenia do zapewnienia właściwych świadczeń chorobowych i emerytalno-rentowych,
 • Dążenia do wyeliminowania uznaniowości z przepisów i ustaw pragmatycznych.

Powyższe priorytety będą realizowane w celu obrony praw i interesów każdego funkcjonariusza i pracownika, bez względu na stanowisko, korpus czy też status pracowniczy.

"... szukajmy celów, które nas łączą, a nie tych, które dzielą"

               

                  Za Zjazd

Przewodniczący  ZG NSZZ PP

          Krzysztof Hetman

 

 

nszzpp

 

 

Dożywianie dzieci "Pajacyk"

pah pajacyk banner rectangle 300x250 1b

RSFirewall security for Joomla®

rsfirewall

ZW NSZZ Policjantów WLKP

9

WLKP ZW NSZZ PP

wlkp

Design by: www.diablodesign.eu