Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa 

Telefon-Fax / E-mail : +48 22 269 31 05 

 zgnszzpp@op.pl oraz cywile@nszzpp.pl

12 / 13 - 12 - 2018 - KOMUNIKAT Zarządu Głównego NSZZ Pracowników Pożarnictwa

 

12/13 grudnia 2018 roku

KOMUNIKAT

Zarządu Głównego NSZZ Pracowników Pożarnictwa

 

W dniach 12-13 grudnia 2017 roku w sali konferencyjnej Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej w Warszawie odbyło się pierwsze Posiedzenie nowo wybranego Zarządu Głównego NSZZ Pracowników Pożarnictwa. W dniu 12 grudnia 2018 roku spotkanie rozszerzone zostało o przedstawicieli Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego Związku.

 

IMG 0357

 

Posiedzenie rozpoczęto od podsumowania obrad Krajowego Zjazdu Delegatów wraz ze sposobem realizacji przyjętych uchwał i zgłoszonych wniosków. Dokonując oceny i podsumowania zakończonej Akcji Protestacyjnej Służb Mundurowych prowadzonej przez związki zawodowe będące członkami Federacji ZZ SM.
W zgodnej ocenie Zarządu poniesiony wysiłek organizacyjny i zaangażowanie wszystkich naszych organizacji przyczyniły się bezpośrednio do osiągniętego sukcesu jakim stało się podpisanie porozumienia z Ministrem Spraw Wewnętrznych
i Administracji.

 

20181212 121220

 

Efekty podpisanego porozumienia - podwyżki, których wysokość została określona w Porozumieniu z dnia 08 listopada 2018 roku, właśnie wchodzą w ostatnią fazę realizacji. Dzięki poczynionym ustaleniom i ścisłej współpracy z Ministerstwem, wzrost uposażenia zasadniczego nastąpi w każdej grupie o jednakową wysokość (520 zł brutto/wzrost mnożnika o 0,34/zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi w pozostałych służbach mundurowych), z uwzględnieniem wysokości dodatku z tytułu wysługi lat.

W fazie planowania i realizacji znajdują się także podwyżki dla pracowników cywilnych PSP. Zgodnie z zebranymi danymi i aktualnie dokonywanymi korektami budżetu od 01 lipca 2019 roku następuje zwiększenie budżetu o 254 zł/etat, natomiast podwyżka od 01 stycznia 2019 roku w ramach ustawy modernizacyjnej planowana jest z rezerwy celowej. Pytanie o potwierdzenie takiego sposobu podziału tych środków zostało także zadane podczas spotkania z kierownictwem KG, jednak nie uzyskano jednoznacznego potwierdzenia takiego sposobu ich rozdziału – trwają obrady Sejmowej Komisji Administracji w/s zmian w ustawie modernizacyjnej.

 

20181212 120412

 

Kontynuując obrady omówiono tematy będące przedmiotem działań i interwencji Związku w tym m.in. tematy:

  • dysponowania sił i środków Państwowej Straży Pożarnej do pomocy i wspomagania działań Policji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego (w tym m.in. akcji ZNICZ 2018) oraz uprawnień strażaka do kierowania ruchem - ustawowe zadania naszej służby (art. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 7 Ustawy o PSP) uniemożliwiają udział sił i środków PSP w w/w działaniach,

 

  • stosowania systemów monitoringu wizyjnego w Państwowej Straży Pożarnej w kontekście zapewnieniem stosownych i dających gwarancje ochrony prywatności regulacji prawnych - rejestracja wizerunku, jeżeli zostanie dokonana z poszanowaniem ogólnych zasad dokonywania takiej rejestracji oraz w zgodzie z wymogami dotyczącymi przechowywania i zabezpieczania tak wrażliwych danych, może służyć do realizacji celu jakim jest zwiększenie bezpieczeństwa pełniących służbę oraz pełnić pewną funkcje motywującą, o tyle rejestrację fonii (nagrywanych rozmów) należy uznać za nie dopuszczalne, nieproporcjonalne wkroczenie w sferę prywatności, nie znajdujące uzasadnienia w aspekcie dobra służby(...)

 

  • zapytania ZG z dnia 29 października br. w/s skali problemu strażaków oficerów po cywilnych studiach, którzy deklarują podniesienie kwalifikacji w drodze doskonalenia zawodowego uprawniającego do kierowania działaniami ratowniczo-gaśniczymi - Odpowiedź KG PSP z dnia 22 listopada br. -Przedmiotowe przeszkolenie realizowane jest zgodnie z potrzebami kadrowymi w tym zakresie oraz możliwościami Uczelni, gdzie każdorocznie przyjmowanych może być około 120 osób. Proces ten realizowany jest w trybie ciągłym. (…) Za priorytetowe uznano więc, że należy zwiększyć limity przyjęć na niestacjonarne studia I stopnia dla strażaków w służbie stałej, co ma miejsce od 2018 roku. Taka ścieżka rozwoju zawodowego dowódcy szczebla taktycznego i strategicznego jest optymalna. (…) w trybie rozwiązań czasowych, został wprowadzony zapis nowelizujący przepis stanowiskowy poziomu komendy powiatowej/miejskiej, umożliwiający oczekującym strażakom zajmowanie stanowisk mimo niespełnienia wymagań kwalifikacyjnych. Nowelizacja wskazanego przepisu pozostaje w fazie uzgodnień międzyresortowych i procedowana jest przez MSWiA.

 

  • sprawa represjonowania funkcjonariuszy, którzy aktywnie uczestniczyli w działaniach protestacyjnych, a w ostatniej fazie protestu zachorowali ! ! !,

- interwencja w/s zbierania imiennych list osób przebywających na zwolnieniach lekarskich itp.

- wystąpienie Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego.

 

IMG 0359

 

W trakcie obrad odbyło się także spotkanie Zarządu Głównego z przedstawicielami Kierownictwa PSP. Z zaproszenia ze względu na wykonywane obowiązki nie mógł skorzystać Komendant Główny (m.in. patrz komunikat strona http://kspnszz.org). Komendanta Głównego reprezentował – Zastępca: nadbryg. Marek Jasiński. W trakcie spotkania oraz w toku prowadzonej dyskusji wymieniono zgłoszono m.in.: zapytanie w sprawie podwyżek dla pracowników cywilnych PSP (j/w), wątpliwości w zakresie stosowanych rozwiązań dotyczących kursów oficerskich dla strażaków po studiach cywilnych – konieczność zwiększenia limitów na studia podyplomowe i inżynierskie - w tym odpowiedzi KG (j/w), stanu zaawansowania prac nad zmiana przepisu kwalifikacyjnego, zwiększającej się ilości przypadków przejść strażaków do służby w wojsku, temat zdezaktualizowanych przepisów i rozwiązań w zakresie przeglądów rocznych, obsługi codziennej, obsługi technicznej (tematyka ta będzie przedmiotem dalszych wystąpień Związku), sprawa/problem regulowania przyznawania dowódcom i naczelnikom dodatków służbowych i motywacyjnych po wcześniejszej zgodzie  KG.

 

20181212 121112

 

W trakcie spotkania nastąpiło przełamanie się tradycyjnym opłatkiem wraz z przekazaniem życzeń Bożonarodzeniowych i Noworocznych dla wszystkich strażaków i ich bliskich.

Kontynuując obrady przedstawiono aktualną sytuację w ramach Forum Związków Zawodowych (udział przedstawicieli Związku w Wyborach Zarządów Wojewódzkich Forum ZZ, oraz aktualną sytuację w Fundacji Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom Państwowej Straży Pożarnej oraz Członkom Ich Rodzin „Solidarni” w tym omówienie i przedstawienie dokumentów z przeprowadzonego Audytu z działalności Fundacji i aktualnej sytuacji w zakresie działania i konieczności przeprowadzenia wyborów nowego Zarządu Fundacji wobec braku pełnoprawnego przedstawiciela jednego z fundatorów.

Kończąc posiedzenie Zarządu, przyjęto plan działań na najbliższy okres który znajdzie odzwierciedlenie w wystąpieniach Związku.

 

 z koleżeńskim pozdrowieniem

          Krzysztof Hetman

(-) Przewodniczący ZG NSZZ PP

 

nszzpp500

 

 

 

Do pobrania :

 

pdf ikona  -  2018-12-14 - Zarządu Głównego NSZZ Pracowników Pożarnictwa.pdf

 

Dożywianie dzieci "Pajacyk"

pah pajacyk banner rectangle 300x250 1b

RSFirewall security for Joomla®

rsfirewall

ZW NSZZ Policjantów WLKP

9

WLKP ZW NSZZ PP

wlkp

Design by: www.diablodesign.eu