Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa 

Telefon-Fax / E-mail : +48 22 269 31 05 

 zgnszzpp@op.pl oraz cywile@nszzpp.pl

28 - 11 - 2018 - Zgodne działania Ministra MSWiA w związku z porozumieniem, który wyraził zgodę na prowadzenie prac legislacyjnych nad projektem zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uposażeń strażaków Państwowej Straży Pożarnej

mswia2
msw.png

   Departament Budżetu ; 

DB-W-0231-118/2018                                                                                  Warszawa, dnia 27 listopada 2018 r.

Pan

gen. brygadier Leszek Suski

Komendant Główny

Państwowej Straży Pożarnej

Szanowny Panie Komendancie,

 

nawiązując do Porozumienia zawartego w dniu 8 listopada 2018 roku pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji a Stroną Społeczną reprezentowaną przez przedstawicieli związków zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy resortu, informuję, że Minister SWiA wyraził zgodę na prowadzenie prac legislacyjnych nad projektem zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uposażeń strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

 

W podpisanym Porozumieniu z dnia 8 listopada 2018 r. jednym z ustaleń jest przyznanie funkcjonariuszom od dnia 1 stycznia 2019 r. podwyżki uposażenia w przeciętnej miesięcznej wysokości 655 zł na etat (wraz z nagrodą roczną), co oznacza podwyżkę uposażenia od 1 stycznia 2019 r. w kwocie 604 zł i wzrost nagrody rocznej w 2020 roku o 51 zł.

 

W ramach skutków finansowych podwyżki o 604 zł uwzględnione zostały środki podwyżki od 1 stycznia 2019 r. wynikające z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w przeciętnej kwocie 309 zł.

 

Stosownie do Porozumienia oraz dodatkowych ustaleń ze stroną związkową, wdrożenie indywidualnych podwyżek uposażeń odbyłoby się poprzez podwyższenie w każdej grupie uposażenia zasadniczego o taką sama wielkość. Wzrost uposażenia zasadniczego spowoduje automatyczny wzrost tzw. dodatku stażowego, którego skala wzrostu uzależniona będzie od indywidualnego stażu służby.

 

W związku z powyższym proszę o określenie - w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi strażaków – wielkości wzrostu uposażenia zasadniczego oraz pilne opracowanie projektu zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie stawek uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z ww. zasadą.

 

Przy czym należy ustalić taki wzrost, aby po sfinansowaniu wzrostu uposażenia zasadniczego oraz jego wzrostu z tytułu wysługi lat, łącznie została zaangażowana przeciętnie miesięcznie kwota w wysokości 604 zł na etat. A zatem niezbędne jest zabezpieczenie również środków na wzrost uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat wynikający z faktycznych indywidualnych wysług.

 

W celu ujęcia w ocenie skutków regulacji kwot na podwyżki informuję, że na ten cel przeznaczone będą środki na rok 2019, w części 42 – Sprawy wewnętrzne, części 83 – Rezerwy celowe (poz. 69) oraz części 85 – Budżety wojewodów w wysokości: ogółem 258.537 tys. zł (w tym Program Modernizacji „PM” 132.329 tys. zł), z tego: uposażenia (§4050) 224.814 tys. zł (w tym PM – 115.068 tys. zł) oraz wydatki relacjonowane do uposażeń 33.723 tys. zł (w tym PM – 17.261 tys. zł), z tego: inne należności funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń (§4060) kwota 6.070 tys. zł (w tym PM – 3.107 tys. zł), świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby (§4080) kwota 2.666 tys. zł (w tym PM – 1.365 tys. zł), równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy oraz pozostałe należności (odprawy, nagrody jubileuszowe oraz ekwiwalenty za niewykorzystany urlop oraz czas wolny - §4180) kwota 24.987 tys. zł (w tym PM – 12.789 tys. zł).

 

Ponadto w 2020 roku nastąpi wzrost wydatków z tytułu nagrody rocznej o kwotę 18.848 tys. zł (w tym PM – 9.587 tys. zł).

 

Stosownie do ustaleń, w ramach uzgodnień ze związkami zawodowymi zrzeszającymi strażaków proszę, aby pismo przekazujące projekt zawierało kontrasygnatę przedstawicieli związków zawodowych.

 

Z uwagi na bardzo pilny charakter proszę o przesłanie ww. projektu wraz z uzasadnieniem oraz OSR do Departamentu Budżetu MSWiA w nieprzekraczalnych terminie do dnia 30 listopada br.

 

 

       Z poważaniem

 

Władysław Budzeń, Dyrektor

 

 

Do pobrania :

 

pdf ikona  -  2018-11-28 - pismo MSWIA do Komendanta Głównego PSP.pdf

 

pdf ikona  -  2018-11-28 - załącznik w sprawie stawek uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej.pdfw sprawie stawek uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej.pdf

 

 

mswia2

 

 

Dożywianie dzieci "Pajacyk"

pah pajacyk banner rectangle 300x250 1b

RSFirewall security for Joomla®

rsfirewall

ZW NSZZ Policjantów WLKP

9

WLKP ZW NSZZ PP

wlkp

Design by: www.diablodesign.eu