Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa 

Telefon-Fax / E-mail : +48 22 269 31 05 

 zgnszzpp@op.pl oraz cywile@nszzpp.pl

12 - 03 - 2018 - KOMUNIKAT oraz STANOWISKA RADY FEDERACJI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH SŁUŻB MUNDUROWYCH w sprawie realizacji postulatów mających bezpośredni wpływ na stan BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

 

KOMUNIKAT

RADY FEDERACJI ZAWIĄZKÓW ZAWODOWYCH SŁUŻB MUNDUROWYCH

z dnia 12 marca 2018 roku

 

DSC 0025

 

           W dniu 12 marca 2018 w Warszawie odbyło posiedzenie Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, reprezentujących funkcjonariuszu Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i Krajowej Administracji Skarbowej, przy udziale Konwentu Dziekanów Korpusu oficerów Zawodowych. Rada Federacji ZZ SM kierując się ważnym interesem reprezentowanych przez siebie funkcjonariuszy oraz troską o utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa państwa i jego obywateli wystąpiła do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Finansów oraz Ministra Sprawiedliwości z żądaniami podjęcia niezwłocznych rozmów w celu:

 

DSC 0027

 

  1. Przyznania dodatkowych środków na motywacyjny wzrost uposażeń w roku bieżącym, do kwoty 650 zł w przeliczeniu na jednego funkcjonariusza;
  2. Podjęcia prac legislacyjnych mających na celu przywrócenie systemu emerytalnego funkcjonariuszy, który obowiązywał do 31 grudnia 2012 r.;
  3. Odmrożenia waloryzacji uposażeń funkcjonariuszy, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 966, 1948);
  4. Wprowadzenia pełnej odpłatności za czas służby przekraczający normy określone dla poszczególnych formacji mundurowych - nadgodziny i służby w dni ustawowo wolne od pracy;
  5. Zrównania statusu funkcjonariuszy przyjętych po raz pierwszy do służby po 1 stycznia 1999 r. ze statusem funkcjonariuszy przyjętych przed tą datą, w zakresie art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy (Dz. U. z 2016 r. poz. 708, 2270, z 2017 r. poz. 38, 715, 1321, 1386);
  6. Przywrócenia pełnego uposażenia za czas absencji chorobowej w służbie nieprzekraczający 30 dni w roku.

 

DSC 0028

 

We wniosku skierowanym do poszczególnych ministrów, Rada Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych zastrzegła, że w przypadku nieosiągnięcia porozumienia w terminie do dnia 14 kwietnia 2018 r., określającego sposoby i terminy realizacji poszczególnych żądań, zmuszona będzie do podjęcia decyzji o uruchomieniu przez wszystkie organizacje członkowskie ogólnopolskiej akcji protestacyjnej służb mundurowych. Decyzja ta zostaniepoprzedzona referendum w sprawie ustalenia form protestu i osobistego zaangażowania się funkcjonariuszy.

 

DSC 0029

 

W przyjętym stanowisku Rada Federacji wskazuje na problemy wymagające najpilniejszych rozwiązań, by formacje mundurowe w najbliższym czasie mogły odzyskać należną im pozycję na rozwijającym się rynku pracy. Jak oceniła Federacja, obecne realia nie pozostawiają wątpliwości, że uposażenia funkcjonariuszy muszą zdecydowanie wzrosnąć, a system emerytalny – współdecydujący o atrakcyjności służby – zostać przywrócony do stanu sprzed dnia 1 stycznia 2013 r.

 

DSC 0031

 

To samo dotyczy przedwyborczych obietnic Partii sprawującej dziś władzę, które wciąż nie zostały zrealizowane pomimo od dawna przygotowanych przez resort Spraw Wewnętrznych i Administracji projektów w zakresie likwidacji kontrowersyjnego art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy oraz przywrócenia pełnego uposażenia za czas absencji chorobowej nieprzekraczający 30 dni w roku.

 

DSC 0030

 

Szczegółowe uzasadnienie żądań Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 12 marca 2018 r. zawarte jest w Stanowisku Rady FZZ SM.

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych jednoznacznie stwierdza,

że na konstruktywny dialog przy stole negocjacji nie jest jeszcze za późno !

 w imieniu Federacji ZZ SM

 Przewodniczący Federacji ZZ SM M

Marcin KOLASA

 

Do pobrania :

pdf ikona   - 2018-03-12 KOMUNIKAT RADYFZZ SM.pdf

 

 pdf ikona   - 2018-03-12 - STANOWISKO RADY FZZ SM do MSWiA.pdf

 

 pdf ikona   - 2018-03-12 - STANOWISKO RADY FZZ SM do MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI.pdf

 

pdf ikona   - 2018-03-12 - STANOWISKO RADY FZZ SM do MINISTERSTWA FINANSÓW.pdf

 

pdf ikona   - 2018-03-12 - WSZYSTKIE KOMUNIKATY, STANOWISKA i PISMA.zip

 

pdf ikona   - 2018-03-12 - WSZYSTKIE KOMUNIKATY, STANOWISKA i PISMA.rar

 

Dożywianie dzieci "Pajacyk"

pah pajacyk banner rectangle 300x250 1b

RSFirewall security for Joomla®

rsfirewall

ZW NSZZ Policjantów WLKP

9

WLKP ZW NSZZ PP

wlkp

Design by: www.diablodesign.eu